header.php
ขอบข่ายภาระงานของหัวหน้าสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
     1. รับผิดชอบการบริหารจัดการภายในสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายบริหาร
     2. ให้ข้อมูลและคำปรึกษาผู้บริหารเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ภายในคณะแพทยศาสตร์
     3. ให้ข้อมูลและคำปรึกษาผู้บริหารเกี่ยวกับเงื่อนไขและขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย และแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านความปลอดภัยต่างๆ
     4. ให้ข้อมูลและคำปรึกษาผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงและการตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ที่ตรวจพบภายในคณะแพทยศาสตร์ พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
     5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้อมูล และคำปรึกษาแก่บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ ด้านมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ
     6. ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำแก่บุคลากรในการดำเนินการสำรวจความเสี่ยงและตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในการทำงานภายในคณะแพทยศาสตร์
     7. ให้ความช่วยเหลือบุคลากรในขั้นตอนการดำเนินงานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย
     8. พิจารณาจัดทำโครงการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยตามความเหมาะสม
     9. จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนการดำเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการดูแลด้านสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายในคณะแพทยศาสตร์ ทุก 3 เดือน
     10. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร

อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 11/03/2015 12:04:40 น.