header.php
ขอบข่ายภาระงานของสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
     1. เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแผน ติดตาม รวบรวม ประเมิน วิเคราะห์ สรุป และรายงานผลงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคณะแพทยศาสตร์
     2. จัดให้บริการการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมภาย ในคณะแพทยศาสตร์
     3. มีการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
     4. มีการตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในคณะแพทยศาสตร์
     5. มีการติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงาน และคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และคณะกรรมการดำเนินงานการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     6. เป็นศูนย์ประสานงานการจัดทำเอกสารวิชาการ แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการสร้างเสริมสุขภาพ งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์
     7. เป็นศูนย์ประสานงานด้านการตรวจวัดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงานโดยใช้เครื่องมือทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
     8. เป็นศูนย์การฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่บุคลากรและนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์
     9. การตรวจประเมินความปลอดภัยในการทำงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อุบัติภัยและอัคคีภัย โรคและอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
     10. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายบริหาร

อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 11/03/2015 12:04:15 น.