header.php
ประวัติความเป็นมาขององค์กร
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านวิชาการสาขาการแพทย์และสาธารณสุข ได้มีการจัดตั้งโครงการสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ หรือที่เรียกว่า โครงการ Safety Health and Environment (SHE) ขึ้น ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา ซึ่งเคยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำให้สถาบันการศึกษาและโรงพยาบาล เพื่อให้องค์กรมีบุคลากรที่สุขภาพทางร่างกาย และจิตใจแข็งแรง อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในองค์กรต้องมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และประโยชน์ที่สำคัญ คือ การให้องค์กรมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีขวัญและกำลังใจในการทำงานและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ทั้งนี้ผู้บริหารสูงสุดในขณะนั้น มีแนวนโยบายให้บริการทางด้านสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคลากรและนักศึกษาให้มีการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ตลอดจนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินงานโดยคณะกรรมการดำเนินงานภายใต้โครงการ SHE จำนวน 8 ชุด ดังนี้
      1. คณะกรรมการสร้างเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
      2. คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
      3. คณะกรรมการควบคุมวัตถุมีพิษและสารพิษ
      4. คณะกรรมการควบคุมเคมีบำบัด
      5. คณะกรรมการกำจัดกากกัมมันตภาพรังสี
      6. คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
      7. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาสิ่งแวดล้อม อัคคีภัยและอุบัติภัย
      8. คณะกรรมการดำเนินงานการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัย
     การดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นการดำเนินงานในรูปโครงการโดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรฝ่ายต่างๆ มาจัดเป็นรูปคณะกรรมการดำเนินงาน โดยรับนโยบายจากคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งมีคณบดี คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธาน ซึ่งในบางกิจกรรมมีการดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว แต่ไม่ได้มีหน่วยงานใดที่รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ การป้องกันควบคุมอัคคีภัยและอุบัติภัย การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล และบางกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่แล้ว โดยจะมีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน ได้แก่ การควบคุมและกำจัดกากกัมมันตภาพรังสี และการควบคุมเคมีบำบัด ซึ่งหน่วยงานที่มีการใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ส่วนกิจกรรมที่มีการดำเนินการเป็นบางส่วนและไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง และได้มีการดำเนินการเป็นรูปธรรม ภายหลังจากเกิดมีโครงการ SHE ได้แก่
      1) การสร้างเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
      2) การดำเนินการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน
      3) การควบคุมวัตถุมีพิษ และสารพิษ ในคณะแพทยศาสตร์
      4) ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางจราจร และความปลอดภัยอื่นๆ
     ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ จึงมีการจัดตั้งโครงการสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (SHE)ขึ้น โดยมีการดำเนินงานในภารกิจแบบบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ เชื่อมประสานกันและ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น มีทั้งในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม ได้แก่
     ผลผลิต และผลลัพธ์ และผลกระทบสำคัญๆ ของโครงการ SHE
      1) เกิดนโยบายในการดำเนินงานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
      2) มีการจัดระบบ และโครงสร้างขององค์กร เพื่อรองรับนโยบายด้านนี้
      3) การสร้างบรรยากาศให้เกิดความตื่นตัวในการทำงานที่มีส่วนต้องตระหนักเพิ่มขึ้น คือ การดูแลด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
      4) เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ มากขึ้น
      5) เกิดการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อมทุกด้าน และได้ผลเชิงสุขภาพ เศรษฐกิจ และลดการใช้ทรัพยากร
      6) มีการจัดบริการสุขภาพ ทั้งแบบเชิงรุก และเชิงรับ และใช้ข้อมูลจากผลการตรวจสุขภาพ ไปวางแผนระบบในการดูแลสุขภาพ
      7) มีการสร้างเสริมภูมิคุมกันโรคติดเชื้อให้แก่บุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม
      8) การจัดการและติดตามระบบการกำจัดของเสีย และการบำบัดน้ำเสียอย่างประสิทธิภาพมากขึ้น
      9) มีการจัดการสารเคมีที่มีอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ โดยการมีทะเบียนสารเคมีและการจัดเก็บที่ถูกต้อง
      10) การจัดการเรื่อง ระบบการป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมอัคคีภัย ได้อย่างเป็นรูปธรรม
      และพบว่าหากไม่มี การดำเนินงานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
      1) การบริหารจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม ขาดความเชื่อมโยง และการบูรณาการ อาจมีความซ้ำซ้อนและไม่มีเจ้าภาพที่แท้จริง
      2) การจัดสรรงบประมาณ เพื่อมาดำเนินการด้านนี้ไม่เป็นระบบ และไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
      3) กิจกรรมด้านความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ต้องทำและควรมีแผนรองรับชัดเจน และมีผู้ปฏิบัติและติดตามผลได้ หากไม่มีผู้รับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ จะมีผลเสียหายมากกว่า การใช้งบประมาณ ในการป้องกัน
      4) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นจิตสำนึกของทุกองค์กรต้องร่วมดำเนินการ และหากมีผลทางลบ ทำให้เสียภาพลักษณ์ต่อองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม
      ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับหนึ่ง และต่อมาในวาระการบริหารงานของคณบดี ศาสตราจารย์วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม จึงได้มีประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 43/2549 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ขึ้นมา โดยมีภารกิจหลักเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และภารกิจรองในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ในด้านการบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่
      ทั้งนี้ โครงสร้างการบริหารสังกัดสำนักงานคณบดี และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองคณบดีฝ่ายบริหารเพื่อให้สำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหน่วยงานในการกำหนดแผน ติดตาม รวบรวม ประเมิน วิเคราะห์ สรุปรายงานผลงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคณะแพทยศาสตร์ และเพื่อให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน ภายในคณะแพทยศาสตร์ ดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการภายในสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มีลักษณะดังนี้
      1. ให้มีบุคลากรสายสนับสนุนทำหน้าที่จัดการทั่วไปอย่างน้อย 1 คน
      2. ให้มีคณะกรรมการบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทำหน้าที่กำกับการดำเนินงาน
      3. ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ โดยตำแหน่ง และรับผิดชอบการบริหารจัดการภายในสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์
      4. คณะกรรมการบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง คณะแพทยศาสตร์
     และต่อมาได้มีคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 2047/2552 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างทางกายภาพและความปลอดภัยและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้ยกเลิกคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 1094/2548 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 1104/2548 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในคณะแพทยศาสตร์ และคำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ ที่ 801/2459 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงาน และคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
      1) เพื่อบริหารจัดการการให้บริการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคณะแพทยศาสตร์
      2) เพื่อทำให้บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ปฏิบัติงานอยู่ในสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัย

อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 11/03/2015 12:03:45 น.