นายสิทธการย์ วันสุพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิน ว่องวัจนะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติไชย ฟักศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
นางสาวหทัยกาญจน์ จันทะเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงธมกร ศรีสามารถ
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
นายอัศฎางค์ ดวงโพธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ
นางสาวปาริชาติ ชุมชน
พนักงานธุรการ
ระดับปฏิบัติงาน