ห้องประชุมงานพัฒนาคุณภาพ
ชั้น 6 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดต่อขอจองห้องประชุมฯ ด้วยตนเอง หรือ โทร. 63855-6 , md20@kku.ac.th