สำหรับบุคลากร แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ งานพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิกที่นี่
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์งานพัฒนาคุณภาพ คลิกที่นี่


สำหรับอาจารย์
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

สำหรับนักศึกษา
แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคลินิก (แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน) 2557 คลิกที่นี่

แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคลินิก (แพทย์ประจำบ้านต่อยอด) 2558 คลิกที่น่ี่
แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาปรีคลินิก (ปริญญาโท) 2558 คลิกที่นี่
แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาปรีคลินิก (ปริญญาเอก) 2558 คลิกที่นี่