สำหรับบุคลากร แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ งานพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกที่นี่

สำหรับอาจารย์
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับนักศึกษา
แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคลินิก (แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน) 2561 คลิกที่นี่

แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคลินิก (แพทย์ประจำบ้านต่อยอด) 2561 คลิกที่น่ี่
แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาปรีคลินิก (ปริญญาโท) 2561 คลิกที่นี่
แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาปรีคลินิก (ปริญญาเอก) 2561 คลิกที่นี่