ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม SAR EdPEx ระดับฝ่าย
ประจำปีการศึกษา 2560


SAR EdPEx MD KKU 2017

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร
ฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม
ฝ่ายโรงพยาบาล
ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฝ่ายศูนย์กลางความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ฝ่ายสารสนเทศ