ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดข้อตกลงปฏิบัติราชการ
ระดับฝ่าย
รอบที่ 1/2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561)ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร
ฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม
ฝ่ายโรงพยาบาล
ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฝ่ายศูนย์กลางความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ฝ่ายสารสนเทศ