ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำนเนินงานตามตัวชี้วัดข้อตกลงปฏิบัติราชการ
ระหว่างคณบดีกับรองคณบดี (ระดับฝ่าย)
ครั้ที่ 2/2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

คลิกที่ฝ่ายของท่าน

Kpi_ทุกฝ่าย

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายการคลังทรัพย์สินและพัสดุ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร
ฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม
ฝ่ายโรงพยาบาล
ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฝ่ายศูนย์กลางบริการสุขภาพ