โปรดคลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบ 2/2561
ภาควิชาของท่าน
ภาควิชาคลินิก

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ภาควิชาจักษุวิทยา
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาควิชาสูติศาสตร์ฯ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาควิชานิติเวชศาสตร์

ภาควิชาปรีคลินิก

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชาปรสิตวิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
ภาควิชาสรีรวิทยา