ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำนเนินงานตามตัวชี้วัดข้อตกลงปฏิบัติราชการระดับภาควิชา
ประจำปีงบประมาณ พ.2560

คลิกที่ภาควิชาของท่าน

Excel_KPi__2560


อายุรศาสตร

ออร์โธปิดิกส

กุมารเวชศาสตร

จิตเวชศาสตร

จักษุวิทยา

จุลชีววิทยา

วิสัญญีวิทยา

ชีวเคม

ปรสิตวิทยา

พยาธิวิทยา

รังสิวิทยา

สูติศาสตร์ฯ

ศัลยศาสตร

โสต ศอ นาสิกวิทยา

เภสัชวิทยา

กายวิภาคศาสตร

สรีรวิทยา

เวชศาสตร์ฟื้นฟ

เวชศาสตร์ชุมชน

นิติเวชศาสตร

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน