คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 2553
มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตรศึกษา (English) WFME 2015
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554-2558)
มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตรศึกษา (ฉบับภาษาไทย) WFME 2558
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี
2559-2560 (TQA Criteria 2016-2017)

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2558
SAR EdPex MD KKU 2015

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ประจำปี 2558-2561

แผ่นพับ STP
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดข้อตกลงปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
คู่มือการใช้โปรแกรม CHE QA Online