งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร.043-363-855-6 โทรสาร.043-348-375 e-mail : md20@kku.ac.th