ข่าว / ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดข้อตกลงปฏิบัติราชการ

ระหว่างคณบดีกับรองคณบดี (ระดับฝ่าย)
รอบที่ 2/2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ที่นี่
ดาวน์โหลด คู่มือตัวชี้วัด ที่นี่

ระหว่างรองคณบดีกับหัวหน้าภาควิชา
ประจำปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่
ดาวน์โหลดคู่มือตัวชี้วัด ที่นี่


ระหว่างรองคณบดีกับหัวหน้าหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่
ดาวโหลด KPi ที่นี่

______________________________________________________________________________________________________

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันร่วมผลิต ด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2559


งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับสถาบันร่วมผลิต 4 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลขอนแก่น , โรงพยาบาลมหาสารคาม , โรงพยาบาลอุดรธานี
และโรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560
วัตถุประสงค์เพื่อกำกับและติดตามผลการดำเนินงานด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวิเคราะห์แนะแนวทางการแก้ปัญหา
อุปสรรค และเสนอแนะโอกาสในการพัฒนาศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตบัณฑิตแพทย์
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx

_________________________________________________________________________________________________________

โครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร SAR มคอ.7
งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรม
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร SAR มคอ.7 เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 3C อาคารเวชวิชชาคาร
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เจียมจิตร แสงสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย และ
คุณภาวนา กิตติวิมลชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้โดยเรียนเชิญประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา เข้าร่วมอบรมฯ วัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง SAR มคอ.7 และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2560

_______________________________________________________________________________________________

สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและพัฒนาคุณภาพ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและพัฒนาคุณภาพ ประจำปี 2560
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดเก็บข้อมูลและการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์จริง
และสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์ ในหัวข้อเรื่อง "เรียนรู้และเข้าใจ Key Knowledge" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรานนท์ มั่นคง
ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ ได้มีการจัดสัมมนาฯ นอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2560 ณ เดอะเปียโน รีสอร์ท อำเภอเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรม
สันทนาการ กิจกรรมสัมพันธ ์และแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการจัดการองค์ความรู้ของเครือข่ายฯ

____________________________________________________________________________________________
โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2559
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และอาจารย์
ประจำหลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการฯ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 23 ท่าน เพื่อเข้าร่วมตรวจประเมินหลักสูตรทั้งสิ้น 13 หลักสูตร เพื่อกำกับมาตรฐานคุณภาพ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการสร้างกรอบสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผล
รวมถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษา ได้แก่ ผู้สอน ผู้บริหาร นักวิชาการศึกษา
สามารถกำหนดแนวทางหรือแผนการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนตลอดจนกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาเป้าหมายที่ต้องการ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

_______________________________________________________________________________________________________
โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำกระบวนการ Work Process ภาควิชา/หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมกวี ทังสุบุตร งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการย่อยโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำกระบวนการ Work Process ให้กับหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ เจียรณ์มงคลตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้หัวหน้าภาควิชาและผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำกระบวนการ Work Process อย่างเป็นระบบ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ SIPOC

____________________________________________________________________________________________________

โครงการทบทวนกระบวนการ Work Process
วิทยากรโดย อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการทบทวนกระบวนการ Work Process
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้


ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่
ผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหน่วยงาน ภายในคณะแพทยศาสตร์ เพื่อผลักดันให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินงานตามกระบวนการ
Work Process อย่างเป็นระบบ โดยผ่านเครื่องมือ SIPOC และเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับ 350 คะแนน จาก สกอ. ที่จะมีขึ้น ในอีก 3 ปี ข้างหน้าOrganization Process Management Module 1 - 4
แบบฟอร์ม Workshop

Work-Process-improve


คลิปวิดีโอบรรยายอบรมฯ ครั้งที่ 1
คลิปวิดีโอบรรยายอบรมฯ ครั้งที่ 2
คลิปวิดีโอบรรยายอบรมฯ ครั้งที่ 3
คลิปวิดีโอบรรยายอบรมฯ ครั้งที่ 4
คลิปวิดีโอบรรยายอบรมฯ ครั้งที่ 5

ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการจัดทำกระบวนการ Process Classification

ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
งานพัฒนาคุณภาพ

ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการจัดทำ Blueprint & SIPOC

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ภาควิชาออร์โธปิดิกส
กระบวนการงานบริการผ้า
กระบวนการตรวจสวนคลื่นหัวใจ
กระบวนการจ่ายยาผู้ป่วยใน


___________________________________________________________________________