คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก้าวสู่ EdPEx 300 ในปี 2561-2562
รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

____________________________________________________________________________________
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2560งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 16-18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมกวี ทังสุบุตร และห้องประชุมหนองแวง
โดย ผศ.ธเนศ รังษีขจี ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าว
เปิดโครงการในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมตรวจประเมินภายในระดับฝ่ายทั้ง 12 ฝ่ายและยกระดับการพัฒนาองค์กร
ตามเเกณฑ์ EdPEx รวมทั้งนำผลการตรวจประเมินเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ จาก สกอ. ต่อไป
_______________________________________________________________________________________________________________________
โครงการตรวจเยี่ยมคณะหน่วยงาน ตามโครงการหน่วยงาน EdPEx 200 ประจำปี 2561


งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผศ.ธเนศ รังษีขจี ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมด้วยผู้บริหาร รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าหน่วยงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการศึกษา
จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำโดย ผศ.พ.ต.ท.นถดล ทองนพเนื้อ และผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ เพื่อให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
การกำกับติดตาม รวมถึงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของคณะที่ผ่านมา
จุดเด่น และความเชื่อมโยงกับทิศทางเป้าหมายของการดำเนินการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

_______________________________________________________________________________________________________________

สัมมนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับการตรวจประเมิน EdPEx 300


งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมหนองแวง
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับ 300 คะแนนจาก สกอ.
โดยรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการาสัมมนา
และได้รับเกียรติจากผศ.เสาวลักณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ EdPEx ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมรับ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับ 300 คะแนน ต่อไป
_________________________________________________________________________________________________________


โครงการติดตามความก้าวหน้าหน่วยงาน EdPEx200 รุ่นที่ 2-3
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าหน่วยงานEdPEx200 รุ่น 2-3
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกวี ทังสุบุตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา
หัวหน้างาน และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการุดมศึกษา
นำโดยศาสตราจารย์สงวนสิน รัตนเลิศ รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ และดร.อรสา ภาววิมล เพื่อติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงาน
EdPEx200 ในการเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินระดับ 300 คะแนน และเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) แก่คณะในการปรับปรุงพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
พร้อมทั้งให้ข้อมูลเสนอแนะแก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยงาน EdPEx200


_________________________________________________________________________________________________
โครงการสัมมนาการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 300งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดโครงการสัมมนาการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 300 ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2561
โดยรองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการสัมมนา
และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่ปรึกษา อาจารย์ นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ตำแหน่ง CEO บริษัท LTCI จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยงชาญ
ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPExโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และหัวหน้างาน
มีความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์ EdPEx และร่วมกันจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ EdPEx
เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคะแนน 300 จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

_____________________________________________________________________________________________________________

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเตรียมความพร้อม
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุม 3B อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์สุภร เกตเวทิน และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.2548 เป็นเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.2558
และเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าตรวจประเมินหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561

____________________________________________________________________________________________________