แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดข้อตกลงปฏิบัติราชการ ระดับฝ่าย
ครั้งที่ 1/2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561)

คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด คลิกที่นี่
รายละเอียดตัวชี้วัดแต่ละฝ่าย (Excel) คลิกที่นี่
แบบฟอร์มการรายงานผลแต่ละฝ่าย คลิกที่นี่


แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดข้อตกลงปฏิบัติราชการ
สำหรับหัวหน้าภาควิชา
ครั้งที่ 1/2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 25
61)
KPIs สำหรับหัวหน้าภาควิชา คลิกที่นี่

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน คลิกที่นี่

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินตามตัวชี้วัดข้อตกลงปฏิบัติราชการ
ครั้งที่ 1/2561 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561)
สำหรับหัวหน้าหน่วยงานภายในฝ่ายโรงพยาบาล
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน คลิกที่นี่_________________________________________________________________________________________________

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม SAR-มคอ.7 ระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) ที่นี่

แบบฟอร์ม SAR ป.เอก
แบบฟอร์ม SAR ป.โท
แบบฟอร์ม SAR ป.ตรี
แบบฟอร์ม SAR ป.บัณฑิตชั้นสูง
______________________________________________________________

โครงการสัมมนาการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 300งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดโครงการสัมมนาการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 300 ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2561
โดยรองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการสัมมนา
และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่ปรึกษา อาจารย์ นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ตำแหน่ง CEO บริษัท LTCI จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยงชาญ
ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPExโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และหัวหน้างาน
มีความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์ EdPEx และร่วมกันจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ EdPEx
เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคะแนน 300 จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

_____________________________________________________________________________________________________________

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Application Report Writing EdPEx 300"
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561


งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Application Report Writing
EdPEx 300" เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกวีทังสุบุตร ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ ในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ EdPEx และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคะแนน 300 ต่อไป


_____________________________________________________________________________________

โครงการอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
EdPEx Basic Criteria"


งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมหลักสูตร
"เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx Basic Criteria" เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.นภดล ทองนพเนื้ ตำแหน่งอนุกรรมการเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ
และอนุกรรมการพัมนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างาน มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับ 300 คะแนน ต่อไป


สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการบรรยายที่นี่
ดาวน์โหลดที่นี่
___________________________________________________________________________________________________


โครงการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกลุ่มงาน ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น

งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกลุ่มงาน ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น โดยใช้เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึง มกราคม 2561
วัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
โดยมีกลุ่มงานเข้าร่วมรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม อายุรกรรม เวชกรรมสังคม สูติ-นรีเวชกรรม และออร์โธปิดิกส


______________________________________________________________________________________________________

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันร่วมผลิต ด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2559


งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับสถาบันร่วมผลิต 4 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลขอนแก่น , โรงพยาบาลมหาสารคาม , โรงพยาบาลอุดรธานี
และโรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560
วัตถุประสงค์เพื่อกำกับและติดตามผลการดำเนินงานด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวิเคราะห์แนะแนวทางการแก้ปัญหา
อุปสรรค และเสนอแนะโอกาสในการพัฒนาศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตบัณฑิตแพทย์
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx

_________________________________________________________________________________________________________

โครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร SAR มคอ.7
งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรม
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร SAR มคอ.7 เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 3C อาคารเวชวิชชาคาร
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เจียมจิตร แสงสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย และ
คุณภาวนา กิตติวิมลชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้โดยเรียนเชิญประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา เข้าร่วมอบรมฯ วัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง SAR มคอ.7 และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2560

_______________________________________________________________________________________________

สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและพัฒนาคุณภาพ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและพัฒนาคุณภาพ ประจำปี 2560
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดเก็บข้อมูลและการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์จริง
และสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์ ในหัวข้อเรื่อง "เรียนรู้และเข้าใจ Key Knowledge" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรานนท์ มั่นคง
ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ ได้มีการจัดสัมมนาฯ นอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2560 ณ เดอะเปียโน รีสอร์ท อำเภอเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรม
สันทนาการ กิจกรรมสัมพันธ ์และแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการจัดการองค์ความรู้ของเครือข่ายฯ

____________________________________________________________________________________________
โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2559
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และอาจารย์
ประจำหลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการฯ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 23 ท่าน เพื่อเข้าร่วมตรวจประเมินหลักสูตรทั้งสิ้น 13 หลักสูตร เพื่อกำกับมาตรฐานคุณภาพ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการสร้างกรอบสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผล
รวมถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษา ได้แก่ ผู้สอน ผู้บริหาร นักวิชาการศึกษา
สามารถกำหนดแนวทางหรือแผนการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนตลอดจนกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาเป้าหมายที่ต้องการ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

_______________________________________________________________________________________________________
โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำกระบวนการ Work Process ภาควิชา/หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมกวี ทังสุบุตร งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการย่อยโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำกระบวนการ Work Process ให้กับหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ เจียรณ์มงคลตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้หัวหน้าภาควิชาและผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำกระบวนการ Work Process อย่างเป็นระบบ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ SIPOC

____________________________________________________________________________________________________

โครงการทบทวนกระบวนการ Work Process
วิทยากรโดย อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการทบทวนกระบวนการ Work Process
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้


ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่
ผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหน่วยงาน ภายในคณะแพทยศาสตร์ เพื่อผลักดันให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินงานตามกระบวนการ
Work Process อย่างเป็นระบบ โดยผ่านเครื่องมือ SIPOC และเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับ 350 คะแนน จาก สกอ. ที่จะมีขึ้น ในอีก 3 ปี ข้างหน้าOrganization Process Management Module 1 - 4
แบบฟอร์ม Workshop

Work-Process-improve


คลิปวิดีโอบรรยายอบรมฯ ครั้งที่ 1
คลิปวิดีโอบรรยายอบรมฯ ครั้งที่ 2
คลิปวิดีโอบรรยายอบรมฯ ครั้งที่ 3
คลิปวิดีโอบรรยายอบรมฯ ครั้งที่ 4
คลิปวิดีโอบรรยายอบรมฯ ครั้งที่ 5

ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการจัดทำกระบวนการ Process Classification

ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
งานพัฒนาคุณภาพ

ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการจัดทำ Blueprint & SIPOC

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ภาควิชาออร์โธปิดิกส
กระบวนการงานบริการผ้า
กระบวนการตรวจสวนคลื่นหัวใจ
กระบวนการจ่ายยาผู้ป่วยใน

___________________________________________________________________________