คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก้าวสู่ EdPEx 300 ในปี 2561-2562
รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
____________________________________________________________________________________

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดข้อตกลงปฏิบัติราชการ
ครั้งที่ 2/2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด คลิกที่นี่
รายละเอียดตัวชี้วัดแต่ละฝ่าย (Excel) คลิกที่นี่
แบบฟอร์มการรายงานผลแต่ละฝ่าย คลิกที่นี่


แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดข้อตกลงปฏิบัติราชการ
สำหรับหัวหน้าภาควิชา
ครั้งที่ 2/2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 25
61)
KPIs สำหรับหัวหน้าภาควิชา คลิกที่นี่

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน คลิกที่นี่

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินตามตัวชี้วัดข้อตกลงปฏิบัติราชการ
ครั้งที่ 2/2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
สำหรับหัวหน้าหน่วยงานภายในฝ่ายโรงพยาบาล
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน คลิกที่

_____________________________________________________________________________

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม
CHE QA ONLINE ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI อาคารเรียนรวม
DOWNLOAD CLICK

__________________________________________________________________________________

โครงการติดตามความก้าวหน้าหน่วยงาน EdPEx200 รุ่นที่ 2-3
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าหน่วยงานEdPEx200 รุ่น 2-3
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกวี ทังสุบุตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา
หัวหน้างาน และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการุดมศึกษา
นำโดยศาสตราจารย์สงวนสิน รัตนเลิศ รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ และดร.อรสา ภาววิมล เพื่อติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงาน
EdPEx200 ในการเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินระดับ 300 คะแนน และเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) แก่คณะในการปรับปรุงพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
พร้อมทั้งให้ข้อมูลเสนอแนะแก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยงาน EdPEx200


_________________________________________________________________________________________________

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม SAR-มคอ.7 ระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) ที่นี่

แบบฟอร์ม SAR ป.เอก
แบบฟอร์ม SAR ป.โท
แบบฟอร์ม SAR ป.ตรี
แบบฟอร์ม SAR ป.บัณฑิตชั้นสูง
______________________________________________________________

โครงการสัมมนาการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 300งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดโครงการสัมมนาการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 300 ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2561
โดยรองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการสัมมนา
และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่ปรึกษา อาจารย์ นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ตำแหน่ง CEO บริษัท LTCI จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยงชาญ
ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPExโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และหัวหน้างาน
มีความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์ EdPEx และร่วมกันจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ EdPEx
เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคะแนน 300 จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

_____________________________________________________________________________________________________________

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเตรียมความพร้อม
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุม 3B อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์สุภร เกตเวทิน และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.2548 เป็นเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ.2558
และเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าตรวจประเมินหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561

____________________________________________________________________________________________________

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Application Report Writing EdPEx 300"
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561


งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Application Report Writing
EdPEx 300" เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกวีทังสุบุตร ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ ในครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ EdPEx และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับคะแนน 300 ต่อไป


_____________________________________________________________________________________

โครงการอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
EdPEx Basic Criteria"


งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมหลักสูตร
"เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx Basic Criteria" เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.นภดล ทองนพเนื้ ตำแหน่งอนุกรรมการเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ
และอนุกรรมการพัมนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างาน มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ระดับ 300 คะแนน ต่อไป


สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการบรรยายที่นี่
ดาวน์โหลดที่นี่
___________________________________________________________________________________________________


โครงการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกลุ่มงาน ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น

งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกลุ่มงาน ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น โดยใช้เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึง มกราคม 2561
วัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
โดยมีกลุ่มงานเข้าร่วมรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม อายุรกรรม เวชกรรมสังคม สูติ-นรีเวชกรรม และออร์โธปิดิกส


______________________________________________________________________________________________________

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันร่วมผลิต ด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2559


งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับสถาบันร่วมผลิต 4 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลขอนแก่น , โรงพยาบาลมหาสารคาม , โรงพยาบาลอุดรธานี
และโรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560
วัตถุประสงค์เพื่อกำกับและติดตามผลการดำเนินงานด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวิเคราะห์แนะแนวทางการแก้ปัญหา
อุปสรรค และเสนอแนะโอกาสในการพัฒนาศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตบัณฑิตแพทย์
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx

_________________________________________________________________________________________________________

โครงการทบทวนกระบวนการ Work Process
วิทยากรโดย อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการทบทวนกระบวนการ Work Process
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้


ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่
ผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหน่วยงาน ภายในคณะแพทยศาสตร์ เพื่อผลักดันให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินงานตามกระบวนการ
Work Process อย่างเป็นระบบ โดยผ่านเครื่องมือ SIPOC และเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับ 350 คะแนน จาก สกอ. ที่จะมีขึ้น ในอีก 3 ปี ข้างหน้าOrganization Process Management Module 1 - 4
แบบฟอร์ม Workshop

Work-Process-improve


คลิปวิดีโอบรรยายอบรมฯ ครั้งที่ 1
คลิปวิดีโอบรรยายอบรมฯ ครั้งที่ 2
คลิปวิดีโอบรรยายอบรมฯ ครั้งที่ 3
คลิปวิดีโอบรรยายอบรมฯ ครั้งที่ 4
คลิปวิดีโอบรรยายอบรมฯ ครั้งที่ 5

ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการจัดทำกระบวนการ Process Classification

ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
งานพัฒนาคุณภาพ

ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการจัดทำ Blueprint & SIPOC

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ภาควิชาออร์โธปิดิกส
กระบวนการงานบริการผ้า
กระบวนการตรวจสวนคลื่นหัวใจ
กระบวนการจ่ายยาผู้ป่วยใน

___________________________________________________________________________