ระบบสารสนเทศนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Login Password Access Denie
 Untitled Document
 
VDO การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การส่งคำขอบรรจุโครงการเข้าในแผน ปี 2565
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564
  [Download]
 
 
 


การตั้งค่า Web Browser เพื่ออนุญาตป๊อปอัพ
[สำหรับแก้ไขปัญหา Browser เปิดแบบฟอร์มไม่ครบในขั้นตอนการยืนยันดำเนินโครงการ ]

*** หมายเหตุ : ให้เลือกการตั้งค่าอนุญาต Pop Up ตาม Web Browser ที่ท่านเลือกใช้งาน, การตั้งค่า Web Browser ใดๆ มีผลเฉพาะ Web Browser นั้นๆ ไม่มีผลเชื่อมโยงไปถึง Web Browser อื่น ***
แบบฟอร์ม
ขอให้ดำเนินการขออนุมัติโครงการไปยังอธิการบดี
ขออนุมัติบรรจุโครงการเข้าในแผน (ระหว่างปีงบประมาณ)
ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณโครงการ
ขออนุมัติปรับงบประมาณรายจ่ายโครงการ
ขออุธรณ์โครงการ
4_หนังสือส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร
2_หนังสือขออนุมัติและยืมเงินทดรองจ่าย (จัดในคณะฯ)
3_หนังสือขออนุมัติและยืมเงินทดรองจ่าย (จัดนอกคณะฯ)
2_หนังสือเบิกจ่ายโครงการ (จัดในคณะฯ)
3_หนังสือเบิกจ่ายโครงการ (จัดนอกคณะฯ)
แบบรับรองการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ
4_หนังสือขออนุมัติค่าตอบแทนวิทยากร
แบบแจ้งข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน (สำหรับวิทยากรกรอกข้อมูล)
แบบฟอร์มสัญญายืมเงินและแผนการยืมเงิน
แบบฟอร์ม หนังสือขออนุมัติจัดประกวด
1_หนังสือขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าอาหาร (จัดในคณะฯ)
ระเบียบ/ เกณฑ์
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในคณะแพทยศาสตร์ (รวมถึงศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ)
ประกาศค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559
สรุประเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ปรับอัตราใหม่) ปี 2556
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2554
ระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทนวิทยากร
ถาม-ตอบข้อหารือเกี่ยวกับค่าตอบแทนวิทยากร
ประกาศ มข. (422/2558) เรื่อง การให้บริการจ่ายเงินค่าตอบแทนโดยวิธีจ่ายตรง
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 127/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายในคณะแพทยศาสตร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนของคณะฯ / อื่น ๆ
ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ
ขั้นตอนการขออนุมัติหลักการและส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ในคณะแพทยศาสตร์)
นำเสนอข้อมูลชี้แจงการขออนุมัติโครงการปี 2565


รายชื่อผู้ประกอบการบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
[ร้านค้าบริการ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม]
ร้านข้าวหอม
ร้านครัวคุณเล็ก
ครัวอินเตอร์
ร้านไทม์โซน
ร้านน้องขนมไทย
ร้าน Candy Kitchen
ร้านพร้อมปรุง
ร้านอะไรก็ได้
[ร้านค้าบริการเฉพาะ อาหาร]
ร้านสมายล์ (ริมบึงหนองโคตร)
ร้าน Soliel (โสเหล่)
ร้านขจรโภชนา
ร้านครัวฟ้าใส
ร้านทุเรียน
[ร้านค้าบริการเฉพาะอาหารว่างและเครื่องดื่ม]
ร้านกาแฟป้าสุ
ร้านขอนแก่นเทสตี้ ช็อคโกแลต
ร้าน Nara Coffee
ร้านขนมหวาน
ร้านพอใจ
การจ้างเหมารถรับจ้าง (รถตู้) 
[สำนักงานตรวจสอบภายใน มข.]

  Copyright © Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Allright Reserve.