City Portal

                    Pharmacy Division SRINAGARIND HOSPITAL
 • home
 • contact us
*** สามารถ login เข้าสู่เว็บไซต์ด้วย User+password เหมือนกับเข้า โปรแกรมแบบประเมินสมรรถนะ และเว็บนี้เหมาะสำหรับเปิดใน Firefox หรือ Google Chorme ค่ะ

Web Link
การเก็บรักษายา

แนวทางการเก็บรักษายา (Storage Condition)


ปรียา อารีมิตร ภ.ม.
รินดาวรรณ พันธ์เขียน ภ.ม.
เพียงเพ็ญ ชนาเทพาพร ภ.ม.


     ยาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้หายจากโรคที่เป็นอยู่ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ทำให้เกิดทั้งต้นทุนและรายได้ของโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้ยาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเก็บรักษายาให้มีคุณภาพพร้อมสำหรับการใช้งาน การมีข้อมูลการเก็บรักษายาและความคงตัวของยาหลังจากเตรียมผสม จึงมีความสำคัญทั้งในด้านผลการรักษา และในด้านการช่วยลดต้นทุนที่เกิดจากความสูญเสียของยาก่อนวันหมดอายุที่ควรเป็น
แนวทางปฏิบัติ
1.เก็บยาในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อับชื้น และไม่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง
2.จัดเก็บยาแยกตามชนิดรูปแบบยาเตรียมได้แก่ ยาเม็ด ยาน้ำ และ ยาฉีด เป็นต้น โดยอาจเรียงตามตัวอักษร หรือ การ
   ออกฤทธิ์เพื่อให้ง่ายต่อการหายา  และควรเก็บยาอย่างเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน
3.การจัดเก็บยาที่เบิกมาจากคลังเวชภัณฑ์หรือห้องจ่ายยา ควรเรียงลำดับการจัดเก็บแบบ First In - First Out โดยยาที่
   เบิกมาก่อนวางไว้แถวหน้าเพื่อให้หยิบใช้ก่อน  และพิจารณาร่วมกับการดูวันหมดอายุของยา ยาใดหมดอายุก่อน วางไว้
   แถวหน้า
4.ตู้หรือลิ้นชักที่จัดเก็บยา ควรมีการติดชื่อยาไว้ที่หน้าตู้หรือหน้าลิ้นชักให้ชัดเจน เพื่อให้สะดวกในการค้นหาและหยิบใช้ยา
5.ยาที่มีภาชนะบรรจุคล้ายกัน หรือ มีหลายความแรง ไม่ควรจัดวางไว้ในสถานที่ที่ใกล้กันเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการ
   หยิบยาผิด หรือการคืนยาผิดช่อง
6.ยาที่อยู่ในรูปแบบแผง ควรจัดเก็บเป็นแผง ไม่ควรตัดหรือทำให้แผงชำรุด เพราะอาจทำให้ส่วนที่พิมพ์วันหมดอายุของยา
   บนแผงถูกตัดออกไป ยกเว้นกรณีจำเป็นที่ต้องจ่ายยาแบบไม่เต็มแผง
หมายเหตุ: การให้ยาที่อยู่ในรูปแบบแผงแก่ผู้ป่วย   ควรแกะยาออกจากแผง เมื่อผู้ป่วยจะรับประทานยา เนื่องจากแผงยา
                จะช่วยป้องกันยาเสื่อมสภาพจากความชื้นและแสง
7.ยาทุกตัวควรมีวันหมดอายุของยา  โดยวันหมดอายุของยาจะพิมพ์ด้วยข้อความ “วันหมดอายุ” , “ควรบริโภคก่อน” ,
   “Exp. Date” , “Use before” , “Best by” , “Best before” หรือ “Exp.”  การระบุบางครั้งบอกเป็น วัน/เดือน/ปี ,
   เดือน/วัน/ปี หรือ เดือน/ปี  กรณีที่วันหมดอายุบอกเป็น “เดือน/ปี” ให้ใช้ถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น    แต่ยาบางขนาน
   บอกเพียงวันผลิต  ได้แก่ “วันผลิต” หรือ “Mft.  Date”   การกำหนดวันหมดอายุของยากลุ่มนี้ให้นับจากวันผลิตของยา
   3 ปี (โดยต้องเก็บในภาชนะบรรจุเดิม และสภาพการเก็บรักษา ตามที่ระบุจากบริษัทเท่านั้น)
8.ยาที่มีการแบ่งบรรจุล่วงหน้า( pre-pack)  ต้องมีการระบุชื่อยา, Lot  no. ที่ผลิต จำนวนบรรจุ ความแรง และวันหมดอายุ
   ให้ชัดเจน และเนื่องจากยาแบ่งบรรจุล่วงหน้า เป็นการเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุเดิมของบริษัท จึงมีอายุการใช้งานสั้นลง
   โดยยาที่แบ่งบรรจุจะกำหนดให้ยามีอายุการใช้งาน 1 ปี ดังนั้นยาที่นำมาแบ่งบรรจุ ก่อนแบ่งบรรจุ ต้องมีอายุการใช้งาน
   เหลืออย่างน้อย 1 ปี
9.ยาที่มีผู้ป่วยนำมาบริจาค หรือยาที่รับคืนจากหอผู้ป่วย ต้องตรวจสอบสภาพการเก็บรักษาและวันหมดอายุก่อนการนำมา
   ใช้ใหม่  โดยให้เก็บแยกไม่นำมารวมกับยาที่กำลังเปิดใช้อยู่ และให้นำยาส่วนนี้มาใช้ก่อนจนหมด
10.ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ต้องแยกเก็บจากยาทั่วไป โดยมีตู้ใส่กุญแจล็อค เพื่อป้องกันการนำยา
    ไปใช้ในทางที่ผิด
11.ยาเคมีบำบัด ต้องแยกพื้นที่เก็บจากยาทั่วไป เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการหยิบยาผิดและการฟุ้งกระจายของสาร
    เคมีที่เป็นพิษไม่ให้ไปปะปนกับยาอื่นๆ
12.ยาเม็ดที่ตกพื้นหรือหกออกนอกภาชนะบรรจุ ไม่ควรนำมาใช้ ให้เก็บรวบรวมใส่ขวดแยกไว้เพื่อส่งคืนงานเภสัชกรรม
    ดำเนินการต่อไป โดยระบุที่ฉลากติดขวดให้ชัดเจนว่า เป็นยาที่ตกพื้น

แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบยาเสื่อมสภาพหรือหมดอายุก่อนกำหนด
     การเก็บยาที่ไม่เหมาะสมเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ยาเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร มีแนวทางการตรวจสอบสภาพยาที่หมดอายุก่อนกำหนดดังนี้
1.สี เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อาจซีดลง เข้มขึ้น สีเปลี่ยน หรือมีรอยด่าง สีไม่กลืนเป็นเนื้อเดียวกัน
2.กลิ่น เปลี่ยนแปลง มีกลิ่นหืน กลิ่นที่เคยมีแล้วหายไป
3.เนื้อยา หรือ เม็ดยา เปลี่ยนแปลง

 • ยาครีม/ขี้ผึ้ง: เนื้อยาแยกชั้น เนื้อยาจับรวมเป็นก้อน เนื้อยาแห้ง เนื้อยาไม่เนียน
 • ยาเม็ด: เม็ดยาแตกหรือยุ่ยเป็นผง แคปซูลบวม ผงยาในแคปซูลจับกันเป็นก้อน
 • ยาน้ำ: มีตะกอนทั้งที่เป็นยาน้ำเชื่อมหรือยาน้ำใส ตะกอนจับเป็นก้อนแข็งที่ก้นขวด (ยาน้ำแขวนตะกอน) ความหนืดข้นของยาเปลี่ยน ยาแยกชั้น
 • ยาฉีด: เกิดการตกตะกอน  น้ำยาขุ่น ความหนืดเปลี่ยน

แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบอุณหภูมิตู้เย็นที่เก็บยา
1.ตู้เย็นที่เก็บยาควรมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 2-8 0C
2.การตรวจสอบอุณหภูมิตู้เย็น ต้องใช้ เทอร์โมมิเตอร์มาตรฐานสำหรับบันทึกอุณหภูมิ ที่สูงสุดและต่ำสุดในรอบวันได้
3.การตรวจสอบอุณหภูมิตู้เย็นในหอผู้ป่วย ต้องมีการบันทึกอุณหภูมิอย่างน้อยวันละ 1-3 ครั้ง โดยใช้แบบฟอร์มบันทึก
   อุณหภูมิที่กำหนดให้ หากอุณหภูมิไม่อยู่ในช่วง 2-8 0C  ให้ปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น  แล้วทำการติดตามอุณหภูมิตู้
   เย็นอย่างใกล้ชิดอีกครั้ง หากไม่สามารถปรับให้อุณหภูมิอยู่ในช่วงที่กำหนดได้ภายใน 24 ช.ม. ควรรีบตรวจสอบหา
   สาเหตุ และเปลี่ยนที่เก็บยาให้เหมาะสมทันที
 
แนวทางปฏิบัติการเก็บรักษายา
ก.ยาที่ยังไม่เปิดใช้
1.ยาที่ต้องเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 oC 

 • ยากลุ่มนี้ต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น ที่มีอุณหภูมิ 2-8 0C และ มีการตรวจสอบอุณหภูมิของตู้เย็นเป็นประจำสม่ำเสมอ โดยไม่ควรนำยาเก็บไว้ข้างฝาตู้เย็น ควรเก็บในส่วนตัวตู้เย็นซึ่งอุณหภูมิคงที่มากกว่า
 • ตู้เย็นที่ใช้แช่ยาไม่ควรมีการใช้ปะปนกับการแช่อาหารและไม่ควรเปิดตู้เย็นทิ้งไว้นานๆ เพราะมีผลทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น
 • มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานทั่วไปของตู้เย็นอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ ความสว่างของหลอดไฟ การมีน้ำแข็งเกาะ การเกิดหยดน้ำเกาะ การมีน้ำไหลนองที่พื้นบริเวณที่ตั้งของตู้เย็น การมีกระแสไฟฟ้ารั่ว และคุณภาพของขอบยางที่ประตูตู้เย็น
 • สืบเนื่องจากตู้เย็นที่มีอยู่ตามหอผู้ป่วยมีช่วงอุณหภูมิในแต่ละวันแตกต่างกันต้องคอยปรับให้อยู่ในช่วง 2-8 0C และควรเก็บยาที่ต้องแช่ในตู้เย็นให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นและพอใช้ เพื่อลดปัญหายาเสื่อมสภาพเนื่องจากอุณหภูมิการเก็บที่ไม่คงที่

หมายเหตุ : รายการยาที่ต้องเก็บในตู้เย็นอยู่ในภาคผนวก “รายการยาที่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็น”
2.ยาที่ต้องเก็บที่อุณหภูมิ < 0 oC

 • ยาดังกล่าวต้องเก็บในช่องแช่แข็ง  เมื่อนำออกมาจากช่องแช่แข็ง และปล่อยให้ละลายแล้ว ไม่ควรนำไปแช่แข็งใหม่

หมายเหตุ: ตามรายการยาแนบท้าย “รายการยาที่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นช่องแช่แข็ง”
3.ยาที่ต้องเก็บพ้นแสง

 • ควรเก็บในกล่อง/ขวด/ซองบรรจุ ที่มิดชิดป้องกันแสงหรือเก็บในตู้ลิ้นชักที่ปิดมิดชิด
 • หลังจากหยิบใช้ควรเก็บยาส่วนที่เหลือไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิม ที่สามารถป้องกันแสงได้ดี  แต่ถ้าเป็นยาฉีด ควรติดฉลากเสริม ที่ระบุวันผสมที่ข้างกล่อง เพื่อป้องกันการส่งคืนยาที่เปิดใช้แล้วให้หน่วยจ่ายยา
 • กรณีภาชนะบรรจุเดิมสูญหาย ฉีกขาด ควรห่อหุ้มขวดยาด้วยถุงสีชาก่อน แล้วเก็บยาไว้ในที่พ้นแสง และก่อนการนำไปใช้ต้องสังเกตุสภาพภายนอกก่อนใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสีของยา ต้องไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ : ตามรายการยาแนบท้าย “รายการยาที่ต้องเก็บพ้นแสง”
4.ยาที่ห้ามแช่ตู้เย็น

 • เป็นยาที่ไม่ควรแช่เย็น  เนื่องจากการแช่เย็นจะทำให้ยาเกิดตะกอน ตกผลึก  หรือ อาจเกิดการแยกตัวของไขมันที่ผสมอยู่ในตำรับยาได้

หมายเหตุ: ตามรายการยาแนบท้าย "รายการยาที่ห้ามแช่เย็น"
5.ยาที่ควรเก็บในที่อุณหภูมิ < 15 oC (cool place)

 • ยากลุ่มนี้ควรเก็บในตู้เย็น ยกเว้นกรณีที่ตู้เย็นมีพื้นที่ไม่เพียงพอ อาจสามารถเก็บไว้ที่ฝาตู้เย็นได้

หมายเหตุ:  ตามรายการยาแนบท้าย “ยาที่ควรเก็บในที่อุณหภูมิ < 15 oC (cool place)”
 
ยาทั่วไปที่สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้อง ( 25 - 30oC )

 • ได้แก่ยาที่อยู่นอกเหนือจากรายการยาในข้อ 4.1.1-4.1.5

ข.ยาที่เปิดใช้หรือเตรียมผสมแล้ว
1.ยาเม็ด ให้นับวันหมดอายุ 1 ปีหลังจากเปิดใช้ หรือ ตามวันหมดอายุที่ข้างขวดแล้วแต่อย่างใดจะถึงกำหนดเวลาก่อน
2.ยาใช้ภายนอก ได้แก่ cream , ointment หลังเปิดใช้ ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 6 เดือน
3.ยาน้ำ หลังเปิดใช้ ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 1 เดือน
4.ยาหยอดตา เก็บไว้ใช้ได้ไม่เกิน 1 เดือนหลังจากเปิดขวด
5.ยาฉีด ที่เปิดใช้แล้วจะสามารถเก็บไว้ใช้ได้หรือไม่ นานแค่ไหน เก็บรักษาอย่างไร ขึ้นกับความคงตัว (stability) ของยา
   แต่ละชนิด

รายการยาที่ต้องเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 0C (ในตู้เย็น)
Insulin

-Actrapid HM 10 ml -Actrapid HM Penfill 3.0 ml -Mixtard HM Penfill 3.0 m
-Mixtard HM 10 ml -Insulatard HM 10.0 ml -Insulatard Penfill 3.0 ml
-Lantus inj  -Levemir inj -Novorapid Penfill 3.0 ml
-Novomix  Penfill 3.0 ml     


Chemotherapy

-Adriamycin Inj 10 mg. -Adriamycin Inj 50 mg. -Alkeran 2 mg. Tablet (Melphalan)
-Carboplatin Inj 150 mg. -Carboplatin Inj 450 mg. -Endoxan inj 100 mg
-Endoxan inj 500 mg -Endoxan inj 1 g -Farmorubicin inj 10 , 50 mg
-Fugerel tab -Intaxel 30 mg -Intaxel 100 mg
-Intaxel 260 mg -Leukeran -Leunase 10,000 KU inj
-Leucoverin inj 50 mg -Leucoverin inj 300 mg -Navelbine inj 10, 50 mg
-Taxol inj 30 mg -Taxol inj 100 mg -Taxol inj 300 mg
-Taxotere inj 100 mg (ยาเฉพาะราย) -Taxotere inj 400 mg (ยาเฉพาะราย) -Vinblastine inj
-Vincristine 1nj 1 mg -Vincristine inj 2 mg Durogesic  TTS 25 mcg
Durogesic  TTS 50 mcg    

ยาหยอดตา หยอดหู

-3.3, 5 mg/ml Amphotericin B Ed -Atropine  Ed -50 mg/ml Amikacin Ed
-50 mg/ml Ceftazidime Ed -50, 133 mg/ml Cefazolin Ed -14 mg/ml Gentamicin Ed
-Cyclosporin Ed -Chlor-Oph Ed -Natacyn 5% Ed
-Rescula Ed -Spersadexoline Ed. -Spersapolymyxin Ed.
-Xalatan  Ed   -Xalacom Ed -3% NaCl Ed
-5% NaCl Ed -10% Phenylephrine Ed -2.5% Phenylephrine Ed
-2.5% Sod. Bicarb Ear drop    

ยาเสพติด

-Durogesic  TTS 25 mcg     

-Durogesic  TTS 50 mcg

Antibiotics

-Augmentin IV Inj 1.2 GM. -Augmentin IV Inj 600 mg. -Fungizone Inj 50 mg (Amphotoricin B)
-Cancidas inj (ยาเฉพาะราย) -Ambisome inj(ยาเฉพาะราย) -Norvir tab (Ritonavir) 200 mg
-Kalethra tab    

Vaccine and Immunoglobulin

-Avaxim (Hepatitis A vaccine) -BCG Vaccine 10 doses + 1 ml NSS -Di Te Anatoxal Berna 0.5 ml
-(dT for adults) -Di Te Per Anatoxal Berna 0.5 ml -(D.T.P.)
-H-B-Vax II 0.5 ml (5 mcg) for -paediatric -H-B-Vax II 1.0 ml (10 mcg)
-Hiberix (H. influenza type B) -J.E. Vaccine -M-M-R II live vaccine 0.5 ml
-(Triviraten Berna -OPV -Pentact-Hib (HIB,DPT,Polio vaccine)
-Hepuman -Rabies Antiserum (Horse) 1,000 iu/5 ml. -Rabuman Inj 300 iu/2 ml.

-Igamad / Rhesuman Inj 300

mcg/2 ml(Anti Rh (D) IG) (ที่ RT เก็บได้ 1 เดือน)

-TRCS-Verorab Inj (ที่ RT เก็บได้ 1  เดือน} -PCEC- Rabipur
-Tetanus toxoid / Te Anatoxal Berna (T.T.) 0.5 ml (Tetavax) -Tetanus Antitoxin (T.A.T.) 1,500 iu/1.5 ml -Okavax (วัคซีนอีสุกอีใส)
-Venoglobulin (IVIG) 5 g -Venoglobulin (IVIG) 10 g -เซรุ่มแก้พิษ งูกะปะ
-เซรุ่มแก้พิษ งูเขียวหางไหม้ -เซรุ่มแก้พิษ งูแมวเซา -เซรุ่มแก้พิษ งูสามเหลี่ยม
-เซรุ่มแก้พิษ งูเห่า     

Hormone

-Cortrosyn Depot 1 mg/1 ml (ACTH 100 iu) -Humatrope inj (6.66 mg = 18 iu) -Eutropin 4 IU
-Forteo Prefill pen -Glucagon inj 1 mg ( +1 ml WFI) -Humegon inj (HMG = FSH 75 iu + LH 75 iu)
-Methergin inj (0.2 mg/1 ml) -Minirin (DDAVP) inj (4 mcg/ml) -Minirin (DDAVP) Nasal spray 2.5 ml.
-Miacalcic Nasal 200 (14 doses) -Syntocinon inj (Oxytocin) -Tonocalcin NS
-Pregnyl Inj 1,500  I .U. -Pregnyl Inj 5,000  I .U. -Premarin Inj 25 mg

ยาใช้ภายนอก

-1%, 2%, 3% Hydroquinone -10%, 20% Urea  cream -Glycerine suppo
-Proctosedyl suppo -Dulcolax suppo Biological Products
-Alphanate inj -Eprex inj 2,000 u/0.5 ml -Eprex inj 4,000 u/0.4 ml
-Eprex inj 10,000 u (ยาเฉพาะราย) -Eprex inj 40,000 u (ยาเฉพาะราย) -Epokine 2000 u
-Hemax inj 4000 u -Hemofil inj -Recormon 2000 u
-Recormon 5000 U -Granocyte inj 100 mcg.[สามารถเก็บที่ RT <30OC] -Granocyte inj 250 mcg..[สามารถเก็บที่ RT <30OC]
-Neuprogen 300 mcg (ที่ RT เก็บได้ 7 วัน) -Novoseven inj -Profilate SD IV. Inj. 10 ml (Factor VIII)
-Profilnine Inj. 10 ml (Factor IX Complex) (ที่ RT เก็บได้ 1 วัน) -Intron-A Inj 18 MU. (ที่ RT เก็บได้ 7 วัน) -Intron-A Inj 30 MU. (ที่ RT เก็บได้ 7 วัน)
-Peg-intron inj -Pegasys inj 135 mcg (ยาเฉพาะราย) -Pegasys inj 180 mcg (ยาเฉพาะราย)
-Thymoglobuline Inj. 25 mg -Urokinase inj 6,000 iu. (ที่ RT เก็บได้ 1 วัน) -Streptase IV. Inj 1,500,000 iu. (8 hr at RT)
-Bioferon inj    

Others

-Desferol inj 500 mg -Duovisc -Enbrel inj (ยาตัวอย่าง)
-Synvisc inj (ยาตัวอย่าง) -Healon Inj 0.55 ml (10 mg/ml) -Herbesser inj. 10 mg
-Herbesser  inj. 50 mg -I A L – F Inj 20 mg/1.1 ml -Isuprel inj  (Isoproterenol hydrochloride  injection)
-Integrilin inj -AddamelTM N inj. 10 ml. -Nalador Inj (Sulprostone + 2 ml NSS) (Freeze)
-Hyalgan inj -Pavulon Inj (4 mg/2 ml) (ที่ RT เก็บได้ 6 เดือน) -Prostin E2 VT. 3 mg. (Dinoprostone)
-Protamine  SO4    (ที่ RT เก็บได้ 2 สัปดาห์) -Risperdol Consta inj 25, 37.5 mg -Simulect inj
-Zenapax inj -Sandostatin Inj (0.1 mg/1 ml) (ที่ RT เก็บได้ 14 วัน) -Sandostatin LAR Inj
-Suprefact -Survanta Inj (200 mg/8 ml) -Tracrium inj 25 mg/2.5 ml.
-Tracrium inj 50 mg/5 ml -Viscoat 0.5 ml Inj. -Vit E drop

หมายเหตุ: กรณีที่ตู้เย็นในหอผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 2-80C ได้ ไม่ควรมียากลุ่มนี้ไว้ใน stock ยา
                ของหอผู้ป่วย


รายการยาที่ต้องเก็บที่อุณหภูมิ < 0 0C (ในตู้เย็นช่องแช่แข็ง)

-Botox 100 Units (ที่อุณหภูมิห้องเก็บได้ 5 วัน) -Dysport inj -OPV single dose
-OPV 10 doses    

รายการยาที่ต้องเก็บพ้นแสง

-Acetazolamide tablet -Adrenaline  injection (Epinephrine) -Adriamycin  injection
-Alfacalcidol  capsule  [One-alpha ®] -Amiodarone  hydrochloride  tablet/ injection -Aminophylline injectio
-Amitriptyline  tablet -Amphotericin B injection -Amphotericin B-Liposomal (Ambisome®)
-Antitetanus  immunoglobulin (human) injection -Ativan® (Lorazepam) -Auranofin (Ridaura®)
-BCG  injection -Berodual®  nebule -Bricanyl®  injection (Terbutaline)
-Campto®  injection -Carboplatin -Cardepine® (Nicardipine)
-Cefazolin injection -Cefepime (Maxipime®) -Cefotaxime (Claforan® )
-Ceftriasone (Cef-3® ) -Ceftazidime (Cef-4® ) -Cefuroxime (Zinnacef ® )
-Chloral  hydrate (จะทำให้เกิดแก๊ส) -Chlorpheniramine  injection -Chlordiazepoxide  tablet
-Chlorpromazine  injection (เกิดสีเหลืองอ่อนไม่ควรใช้) -Cimetidine  injection -Ciprofloxacin inj (Cifran® )
-Cisplatin  injection -Cocaine  HCL  solution -Codeine  tablet
-Colchicine  tablet -Cotrimoxazole  tablet/suspension/injection -Cyclosporin  injection
-Dapsone (DDS) -Dextrose  injection -Dactinomycin
-Deferoxamine  mesylate  injection (Desferal®) -Dexamethasone  injection -Diazepam  injection
-Digoxin  injection -Diphenhydramine  hydrochloride  injection (Benadryl®) -Diphtheria  antitoxin
-Dobutamine hydrochloride  injection -Dopamine hydrochloride  injection -Doxorubicin hydrochloride injection
-Durogesic  TTS -Eltroxine® (Levothyroxine) -Enalapril  tablet (Anapril®, Renitec®)
-Epirubicin hydrochloride injection (Farmarubicin®) -Ethambutol hydrochloride tablet (Myambutol®) -Felodipine extended release tablet (Plendil®)
-Fentanyl  injection -Fluorouracil injection (5-FU) -Furosemide  injection (Lasix®)
-Haloperidol  decanoate  injection และ tablet -Hudrocortisone -Hydroquinone  lotion
-Hydroxyzine tab / syrup / inj -Immucyst® inj -Indomethacine inj
-Insulin inj -Isoniazid (INH) -Isosorbide 5-mononitrate tablet  (Ismo®)
-Isosorbide dinitrate  sublingual/tablet   (Isodil®) -Isotrex® (Isotretinoin) -Lastet® (Etoposide)
-Levofloxacin inj (Lefloxin, Cravit  ) -MCT  oil -Madiplot
-Melphalan  tablet (Alkeran®) -Mestinon (pyridostigmine) -Methimazole (MMI)
-Methotrexate  injection -Metoclopramide  injection (Plasil®) -Metronidazole  injection (ถ้าถูกแสงจะเปลี่ยนเป็นสีดำ)
-Mitomycin  injection -Morphine sulfate injection -Multivitamin drops/syrup
-Nembutal® (Pentobarbital) -Naloxone hydrochloride injection -Neupogen® (Filgrastim)
-Netromycin inj (Netilmicin ®) -Nifedipinecapsule/ controlled release tablet -Nimodipine tablet
-Nitroprusside (ถ้าถูกแสงจะเป็นสีส้มน้ำตาล-หรือน้ำเงินเข้ม) -Nortrilen -Nutroplex  syrup
-Nystatin  suspension -Obimin-AF  tablet -Octreotide injection (Sandostatin  injection)
-Omeprazole  tablet/injection -OMVI injection -Ondansetron  (Zofran®, Onsia®)
-Oxytocin  injection -Persantin® -Pethidine hydrochloride injection
-Phenergan  injection (Promethazine) -Phenobarbital  tablet/ injection -Phenytoin sodium  injection
-Pulmicort  resplue -Quinine -Ranitidine  tablet/injection
-Rolcaltrol® -Saturated solution of potassium iodide (SSKI) -Silver  sulfadiazine (เปลี่ยนจากสีเทาเป็นดำ)
-Silver nitrate stick/ solution/ crystal -Simethicone  tablet -Salazopyrin® (Sulfasalazine)
-Sulfadiazine (Dermazine®) -Sodium nitroprusside injection -Taxotrere® (Docetaxel)
-Tear natural free® -Tetacycline -Thymoglobulin ®inj
-Thyroxine sodium tablet -Ventolin  nebule® (Salbutamol) -Vinblastine  injection
-Vincristine  injection -Vislube® -Visudyne ®
-Vitamin A tablet -Vitamin B complex tablet/ injection -Vitamin B1  (Thiamine mononitrate)  tablet/injection
-Vitamin B12 (Hydroxocobalamin) tablet / injection -Vitamin B1-6-12 tablet -Vitamin B2 (Riboflavin) tablet
-Vitamin B6 (Pyridoxine) tablet /injection -Vitamin C (Ascorbic acid)  tablet/ syrup/ injection  

รายการยาที่ห้ามแช่เย็น

-Adenosine (Adenocor®) -Aciclovir  (Zovirax inj) -Aminophylline  injection
-Bactrim® injection -Calcium  gluconate injection -Cefazolin inj
-Ciprofloxacin inj -Clindamycin inj -Furosemide injection
-Hydralazine injection -20 % Manitol injection -Metronidazole injection
-Mg SO4 injection -Moxifloxacin inj (Avelox®) -Sandimune Neoral ® (Cyclosporin ME)
-Phenytoin  injection    

หมายเหตุ: การแช่เย็นจะทำให้เกิดการตกตะกอนของยา หรือ อาจเกิดการแยกตัวของไขมันที่ผสมอยู่ในตำรับยาได้


รายการยาที่ควรเก็บในที่ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 15 0C (Cool place)

-Dulcolax suppositories® -Desferal® inj 500 mg -Fugerel® tab 250 mg
-Glycerinre® suppositories -Vecuron® inj 10 mg (เก็บที่ RT ได้ 1 วัน) -Cosmofer® inj (Venofer® inj)
-Zoladex® inj