ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Username    Password  
      เข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ มข.
Untitled Document
    หน้าหลัก เกี่ยวกับภาควิชา ตารางเวร
 • เกี่ยวกับภาควิชา
 • Untitled Document
  » ข้อมูลพื้นฐานคณาจารย์
  » ทำเนียบรุ่นแพทย์ใช้ทุน
  » ทำเนียบรุ่นแพทย์ประจำบ้าน
  » Consultation
  Untitled Document
    Consultation Request

  H.N.   * Patient Name   *
  Age   * Sex  Male   Female*
  Ward   * Department of   *
  Attend. Staff   * Resident   *

  Urgent   Non Urgent    
  Refer to    Division   
  หมายเหตุ ถ้าไม่เจาะจงอาจารย์ ให้เว้นว่าง ในช่อง "Referred to", ถ้าไม่เจาะจงหน่วย ให้เลือก "ไม่ระบุ" ในช่อง "Division", แต่ถ้าทำการปรึกษาอาจารย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ทางโทรศัพท์ หรือปรึกษา intraoperative ให้ระบุชื่ออาจารย์ให้ชัดเจน
  From   * Division   *
  Department   *    

  Clinical Summary   *
  Provisional 
  Diagnosis
   
   *
  Please report 
  regarding
   
   *
  Doctor   *    
  หมายเหตุ แพทย์ประจำบ้านต้องปรึกษาอาจารย์เจ้าของไข้ก่อน consult ทุกครั้ง ในกรณีที่แพทย์ประจำบ้านกระทำโดยพลการ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จะแจ้งหัวหน้าภาควิชาที่ส่งปรึกษา ให้รับทราบทุกครั้ง
  * ข้อมูลที่จำเป็น      
  Copyrights © Allright Reserved. Department of Orthopedic. Faculty of Medicine. Khon Kaen University. Thailand
  Tel. 0-4334-8398 Fax. 0-4334-8398 E-mail : mdcli10@kku.ac.th, ortho.kku@gmail.com