งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร จัดบรรยายทางวิชาการ
เรื่อง "การขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ"
 


          ฝ่ายวิชาการ งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร จัดให้มีการบรรยายทางวิชาการเรื่อง "การขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ" ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมงานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ชั้น ๕ อาคาร สว.๑ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดและในหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะการปฏิบัติงานที่คล้ายกันได้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ วิธีการขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีคุณกาญจนศรี สิงห์ภู่ หัวหน้างานเวชกรรมสังคม ให้เกียรติเป็นวิทยากร
          งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร จึงขอเชิญนักเทคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย ในครั้งนี้ โดยให้เตรียมเอกสาร หลักฐาน ผลงานที่จะใช้ประกอบการขอตำแหน่งจริงมาพิจารณาด้วย และส่งรายชื่อภายในวันพุธที่ 21 กันยายน 2554 ได้ที่ คุณอัมพร นามสี โทร. ๖๖๙๗๖-7 เพื่อจัดอาหารว่างให้เพียงพอต่อไป

 

 
  ประกาศข่าว โดย สุชาติ ยูระทัย
ทีมข่าว..mdlabnews
20 ก.ย. 2554