งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร จัดอบรมทางวิชาการ
เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

นายประจวบ ชัยมณี
รักษาการหัวหน้างานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
กล่าวรายงาน
         วันที่ 19 เมษายน 2554 งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมทางวิชาการ เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึง
1. ข้อกำหนดระบบ ISO/IEC 17025
2. การจัดทำเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025
3. กระบวนการ Internal Audit ตามระบบมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025
         การอบรมทางวิชาการที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และห้างนรินทร์กุล เมดิคอล รูปแบบการอบรมเป็นแบบบรรยาย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม คือ คุณบุญญฤทธิ์ คงถาวร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ และ คุณสตินันท์ เย็นวารี นักวิชาการอาวุโส
         ในการนี้มีบุคลากรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ประมาณ 80 คน
         
 
  
รศ.ดร. สุรศักดิ์ วงรัตนชีวิน
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายห้องปฏิบัติการ
ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดการอบรม

คุณบุญญฤทธิ์ คงถาวร
เป็นวิทยากร บรรยายในช่วงเช้า
  

ลงทะเบียน
 

รับของว่าง...บ่าย

คุณสตินันท์ เย็นวารี
เป็นวิทยากร บรรยายในช่วงบ่าย
  

ผู้เข้าร่วมอบรม ฟังบรรยาย....เช้า
 

นายสุชาติ ยูระทัย
ประธานคณะกรรมการจัดการอบรม
กล่าวปิดการอบรม
     

รับของว่าง....เช้า
  

ผู้เข้าร่วมอบรม ฟังบรรยาย....บ่าย
 

มอบของที่ระลึก
     
รายงานข่าวโดย สุชาติ ยูระทัย
ภาพข่าวโดย
ทีมข่าว..mdlabnews
21 เม.ย. 2554