งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร จัดอบรม
เรื่อง การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจอย่างมีประสิทธิภาพ

นายประจวบ ชัยมณี
รักษาการหัวหน้างานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
กล่าวเปิดการอบรม
         วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553 งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรได้จัดโครงการอบรมการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางในการเก็บสิ่งส่งตรวจอย่างถูกต้องและอธิบายถึงวิธีการตรวจวิเคราะห์ใหม่ๆให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหอผู้ป่วยต่างๆภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ห้องตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป ห้องตรวจฉุกเฉิน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้

1. นายประจวบ ชัยมณี งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
2. นางธิดารัตน์ ประสงค์ดี ภาควิชาปรสิตวิทยา
3. นายยิ่งฤทธิ์ จันทรสุข ภาควิชาจุลชีววิทยา
4. ผศ.นพ.จุมพล มิตรชัย ภาควิชาพยาธิวิทยา
5. นางสมฤดี ศรีมาตรภิรมย์ ภาควิชานิติเวช
6. คุณจงกล อรรคฮาต คลังเลือดกลาง
7. นายณรงค์ ไร่รัตน์ ห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์


ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 60 คน
 
  
การบรรยายจากภาควิชานิติเวช

นายบารมี สมเนตร
หัวหน้าห้องเจาะเลือด
กล่าวรายงาน
  

ผู้เข้าอบรมตั้งใจในการเก็บข้อมูล
 

การบรรยายจากห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์

การบรรยายในช่วงบ่าย
จากห้องปฏิบัติการภาควิชาจุลชีววิทยา
  

และได้รับความรู้เพิ่มเติมจากห้องปฏิบัติการภาควิชาปรสิตวิทยา
 

แม้กระทั่งในตอนพักทานอาหาร
ผู้เข้าร่วมอบรมยังให้ความสนใจเก็บเกี่ยวความรู้

มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรจากคลังเลือดกลาง
  

ขอขอบพระคุณ ผศ.นพ. จุมพล มิตรชัย
ภาควิชาพยาธิวิทยา
 

ส่งท้ายด้วยการถามตอบเพื่อชิงรางวัลด้วยความสนุกสนาน
 


Download ไฟล์ที่นำเสนอในวันอบรม
คลังเลือดกลาง
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์
ภาควิชาปรสิตวิทยา
ภาควิชานิติเวช
งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
ภาควิชาจุลชีววิทยา

 

 
ภาพและข่าว โดย บารมี สมเนตร
สุชาติ ยูระทัย...upload เฉยๆ
ทีมข่าว..mdlabnews
28 ก.พ. 2553