การนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
เครือข่ายเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ(ด้านห้องปฏิบัติการชันสูตร)
8 จังหวัดในภาคอิสานตอนบน

เข้าพบ ผอ. รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
         ในระหว่างวันที่ 8 - 29 มิถุนายน 2553 คณะเจ้าหน้าที่จากเครือข่ายเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ(ด้านห้องปฏิบัติการชันสูตร) ได้เดินทางเพื่อนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการชันสูตรของโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตพื้นความรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย กาฬสินธุ์ หนองคาย มหาสารคาม อุดรธานี ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู และจังหวัดขอนแก่น เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานด้านโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนในด้านโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ
 
  
นิเทศงาน โรงพยาบาลจังหวัดเลย
  

นิเทศงาน รพ.กาฬสินธิ์และรพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
 
     
รายงานข่าวโดย ประจวบ ชัยมณี/สุชาติ ยูระทัย
ภาพข่าวโดย
ประจวบ ชัยมณี
ทีมข่าว..mdlabnews
16 มิ.ย. 2553