งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร จัดสัมมนาประจำปี 2553 ที่จังหวัดหนองคาย

นายประจวบ ชัยมณี
รักษาการหัวหน้างานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
เป็นวิทยากรในการสัมมนา
         วันที่ 5-6 มิถุนายน 2553 งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ได้จัดสัมมนาประจำปี 2553 ขึ้น ที่ โรงแรม หนองคายแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีบุคลากรในสังกัดงานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรเข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 47 คน และได้รับเกียรติจากคุณวันนา บุนนท์ จากฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ คุณประกาย พิทักษ์ จากหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย
         การสัมมนาในครั้งนี้มีรูปแบบการสัมมนาเป็นการบรรยายและแบ่งกลุ่ม ระดมสมองเพื่อหาแนวทางการพัฒนางานและการทำงานร่วมกันโดยใช้หลักการคุณภาพตามระบบ ISO15189 และมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งระบบ lean ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีของงานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรต่อไป
 
   
ระดมสมอง จ้า...

ฟังบรรยาย
  

...มึนตึ๊บ...
 
 
นำเสนอผลงานของกลุ่ม.

ฝันอยากทำ lean ห้องเจาะเลือด
  

หลังจากระดมสมองเสร็จ... ก็มาระดมอาหาร !!!
 

แล้วก็ระดม...เพลง
     

....ตั้งใจทำ....
  

ป้ายต้อนรับอย่างอลังการ...
 

เอาไปเล้ย...รางวัล...อย่าคิดมาก..
     
รายงานข่าวโดย สุชาติ ยูระทัย
ภาพข่าวโดย
ทีมข่าว..mdlabnews
16 มิ.ย. 2553