หัวหน้างานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
เรื่อง New Innovation for Rapid Novel Influenza A(H1N1) Testing and No coding BGMS
  


      นายประจวบ ชัยมณี รักษาการหัวหน้างานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ New Innovation for Rapid Novel Influenza A(H1N1) Testing and No coding BGMS ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม บี โรงแรมโซฟิเทล เซนทารา แกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จัดโดย บริษัท เอ็มพี เม็ดกรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นการสัมมนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวโน้วใหม่ของนวัตกรรมการตรวจหาเชื้อ Influenza A (H1N1) เพื่อการวินิจฉัยชนิดตรวจกรอง และการใช้เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลจากเลือดปลายนิ้วชนิดที่ไม่ต้องใช้ Code ship รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อ Influenza A(H1N1) และการใช้เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลจากเลือดปลายนิ้วในหมู่ผู้ปฏิบัิติงาน

      จากการประชุมสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในส่วนของการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางโรงพยาบาลและผู้รับบริการในอนาคต

 
     
  รายงานข่าวโดย สุชาติ ยูระทัย
ภาพข่าวโดย
สุชาติ ยูระทัย
ทีมข่าว..mdlabnews
23 มี.ค. 2553