งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
สำรวจรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อทำการบำรุงรักษาและสอบเทียบ
 


ด้วย งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร จะดำเนินการจัดจ้างบริษัทเอกชนเพื่อทำการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายการ/เพิ่มเติม/แก้ไข โดย Download ไฟล์รายการตามชื่อหน่วยงานของท่านแล้วส่งรายการกลับมาที่ usucha@kku.ac.th ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558
คลังเลือดกลาง
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชานิติเวช
ภาควิชาจุลชีววิทยา
หน่วยจุลชีววิทยาคลินิก
หน่วยจุลทรรศน์วินิจฉัย
หน่วยเคมีคลินิก
หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
ห้องปฏิบัติการชั้น 17 (พิมใจ แสนจำลา)
ห้องปฏิบัติการชีวรังสี ภาควิชารังสีวิทยา (โอภาส ศรีตระกูล)
ภาควิชาปรสิต
ภาควิชาิเภสัชวิทยา
ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

 

 
  ประกาศข่าว โดย สุชาติ ยูระทัย
ทีมข่าว..mdlabnews
14 ม.ค. 2558