งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร จัดอบรม
เรื่อง การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจอย่างมีประสิทธิภาพ

รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์
กล่าวเปิดการอบรม
         วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรได้จัดโครงการอบรมการเก็บสิ่งส่งตรวจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางในการเก็บสิ่งส่งตรวจอย่างถูกต้องและอธิบายถึงวิธีการตรวจวิเคราะห์ใหม่ๆให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหอผู้ป่วยต่างๆภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ห้องตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป ห้องตรวจฉุกเฉิน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากงานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ภาควิชาต่างๆ คลังเลือดและคณะเภสัชกรรม โดยในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 130 คน
 
  
ฟังบรรยายพร้อมบันทึกข้อมูลอย่างเคร่งเครียด

นายประจวบ ชันมณี
รักษาการหัวหน้างานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
กล่าวรายงาน
  

มีผู้เข้าอบรมอย่างคับคั่ง
 

สาธิตการใช้เข็ม 2 ปลาย

ฟังบรรยายจากหน่วยทะเบียนกลาง
  

บรรยายการใช้โปรแกรมเบิกภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ
 

วิทยากรจาก บ. กรุงเทพฯอินเตอร์โปรดักส์ จก.

บรรยายการใช้งานระบบกระสวย
  

ฟังบรรยายจากหน่วยเคมีคลินิก
 

พิธีกรคู่ขวัญ

ฟังบรรยายจากหน่วยจุลชีววิทยาคลินิก
  

ฟังบรรยายจากหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
 

ฟังบรรยายจากหน่วยจุลทรรศน์วินิจฉัย

ภ. ปรสิตวิทยา
  

ภ. จุลชีววิทยา
 

ภ. นิติเวช

ภ. พยาธิวิทยา
  

คลังเลือดกลาง
 

คณะเภสัชศาสตร์
   
ภาพโดย วัชรพงษ์ เหล่ากาลืม
ข่าวโดย สุชาติ ยูระทัย
ทีมข่าว..mdlabnews
31 ส.ค. 2555