งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
สำรวจรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อทำการบำรุงรักษาและสอบเทียบ
 


ด้วย งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร จะดำเนินการจัดจ้างบริษัทเอกชนเพื่อทำการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายการ/เพิ่มเติม/แก้ไข โดย Download ไฟล์รายการตามชื่อหน่วยงานของท่านแล้วส่งรายการกลับมาที่ usucha@kku.ac.th ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
คลังเลือดกลาง
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชานิติเวช
ภาควิชาจุลชีววิทยา
หน่วยจุลชีววิทยาคลินิก
หน่วยจุลทรรศน์วินิจฉัย
หน่วยเคมีคลินิก
หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
ห้องปฏิบัติการชั้น 17 (บารมี สมเนตร)

 

 
  ประกาศข่าว โดย สุชาติ ยูระทัย
ทีมข่าว..mdlabnews
8 ก.พ. 2555