บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด จัดประชุมเชิงวิชาการ Luncheon symposium
เรื่อง "Update Guideline for Autoantibody Tests in the Diagnosis and
Monitoring of Autoimmune Rheumatic Disease"
 


           บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด จัดประชุมเชิงวิชาการ Luncheon symposium เรื่อง "Update Guideline for Autoantibody Tests in the Diagnosis and Monitoring of Autoimmune Rheumatic Disease" ในวันที่ 22 - 23 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมงานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ชั้น 5 อาคาร สว.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจรวมถึงความร่วมมือระหว่างแพทย์และบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถดูแลและจัดการกับสิ่งส่งตรวจรวมถึงการพัฒนาการรายงานผล การตรวจโรคในกลุ่มออโต้อิมมูนได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย คุณปรียา นพเก้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
          งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยทั่วกัน

 
  ประกาศข่าว โดย สุชาติ ยูระทัย
ทีมข่าว..mdlabnews
20 ก.ย. 2554