คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน

นายประจวบ ชัยมณี
รักษาการหัวหน้างานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
กล่าวต้อนรับและบรรยาย
         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมงานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ได้มีคณาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 4 ท่าน นำโดย ดร.สงกรานต์ เชื้อครุฑ เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการเรื่องการปฏิบัติงาน และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่ผ่านมา ดังนั้น ทีมผู้บริหารและบุคลากรงานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณาจารย์จากภาควิชาดังกล่าว
 
  

คณะผู้บริหารงานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
ร่วมให้การต้อนรับ
  

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
   
     
รายงานข่าวโดย อัมพร นามสี
ภาพข่าวโดย
วัชรพงษ์ เหล่ากาลืม/สุชาติ ยูระทัย
ทีมข่าว..mdlabnews
5 ก.พ. 2553