ยินดีต้อนรับสู่...งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    Untitled Document

 DOWN LOAD 
 
 คู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจ Hemoculture  
 
 ลำดับการใส่เลือดลงในหลอดเลือด สำหรับส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
 
 คู่มือการให้บริการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LABORATORY MANUAL) 
 
 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 66/2559) เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการขึ้นทะเบียนโครงการวิจัยฯ 
 
 ขั้นตอนการให้บริการโครงการวิจัย       แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนโครงการวิจัย (pdf)     ตัวอย่างใบนำส่งโครงการวิจัย (pdf)
 
 แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนโครงการวิจัย (MS Word)     ตัวอย่างใบนำส่งโครงการวิจัย (MS Word)
 
 ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY 

 ข่าว - ประชาสัมพันธ์ - กิจกรรม 
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
จัดการประชุมวิชาการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

...จบโครงการแล้ว...
งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
สำรวจรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อทำการบำรุงรักษาและสอบเทียบประจำปี 2559
...จบโครงการแล้ว...
งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
สำรวจรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อทำการบำรุงรักษาและสอบเทียบประจำปี 2558
...จบโครงการแล้ว...
งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
สำรวจรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อทำการบำรุงรักษาและสอบเทียบประจำปี 2557
...จบโครงการแล้ว...
งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
สำรวจรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อทำการบำรุงรักษาและสอบเทียบประจำปี 2556
...จบโครงการแล้ว...
คณะแพทยศาสตร์ เปิดระบบเตรียมหลอดเลือดและห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ
งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร จัดอบรมเรื่อง
การเก็บสิ่งส่งตรวจอย่างมีประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพิมายเข้าเยี่ยมชมและดูงานที่หน่วยจุลชีววิทยาคลินิก
งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
สำรวจรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อทำการบำรุงรักษาและสอบเทียบประจำปี 2555
...จบโครงการแล้ว...
งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด จัดประชุมเชิงวิชาการ Luncheon symposium
เรื่อง "Update Guideline for Autoantibody Tests in the Diagnosis and
Monitoring of Autoimmune Rheumatic Disease"
งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร จัดบรรยายทางวิชาการ
เรื่อง "การขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ"
งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร จัดอบรมเรื่อง
การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
สำรวจรายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อทำการบำรุงรักษาและสอบเทียบประจำปี 2554
...จบโครงการแล้ว...
งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร จัดอบรมเรื่อง
การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจอย่างมีประสิทธิภาพ
การนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
เครือข่ายเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ(ด้านห้องปฏิบัติการชันสูตร)
งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร จัดสัมมนาประจำปี 2553 ที่จังหวัดหนองคาย
หัวหน้างานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
เรื่อง New Innovation for Rapid Novel Influenza A(H1N1) Testing and No coding BGMS
หน่วยจุลชีววิทยาคลินิก งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเตรียมเสมียร์และการควบคุมคุณภาพการตรวจเชื้อวัณโรค
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน
 
Copyright @ 2009 by suchat uratai , All rights reserved..