ยินดีต้อนรับสู่...งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สืบค้นรายการตรวจ  ใส่  "คำค้น"  ที่นี่==>  
 คู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจ
งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร (แล็บกลาง)
 คู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจ หน่วยภูมิคุ้มกันและเคมีคลินิก
 คู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจ หน่วยจุลชีววิทยาคลินิก     ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY
 คู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจ หน่วยจุลทรรศน์วินิจฉัย
 คู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจ หน่วยชีวโมเลกุลวินิจฉัย
 คู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจ ศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยระดับชีวโมเลกุลทางการแพทย์ (SEL)
 รายงานผลการควบคุมคุณภาพภายในเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว Accucheck Inform II
 ผลการประกันคุณภาพโดยองค์กรภายนอกเครื่องตรวจ Blood Gas
 เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจงานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
 วิธีการรับทราบผลค่าวิกฤตจากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Alert LAB)
 แนวทางปฏิบัติการขอสไลด์งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
 แบบฟอร์มขอสไลด์งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
 แบบคำขอเป็นผู้รับบริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 ใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยระดับชีวโมเลกุลทางการแพทย์ 
 ลำดับการใส่เลือดลงในหลอดเลือด สำหรับส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ คู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจ
คลังเลือดกลาง และ สาขาวิชาต่างๆ
 คลังเลือดกลาง
 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 สาขาวิชาพยาธิวิทยา (แบบ pdf รวมทุก test)
 สาขาวิชาพยาธิวิทยา
 สาขาวิชาปรสิตวิทยา
 สาขาวิชาชีวเคมี
 สาขาวิชาเภสัชวิทยา

 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 66/2559) เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการขึ้นทะเบียนโครงการวิจัยฯ
 ขั้นตอนการให้บริการโครงการวิจัย
 แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนโครงการวิจัย(pdf)      แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนโครงการวิจัย(MS Word)
 ตัวอย่างใบนำส่งโครงการวิจัย(pdf)      ตัวอย่างใบนำส่งโครงการวิจัย(MS Word)
Copyright @ 2022 by suchat uratai , All rights reserved..