Newsletter
   KKU MEDICAL LIBRARY NEWSLETTER  ISSN 0857-1503
  ปีที่ 35 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เข้าพรรษา

Web site:http://202.28.95.4/library/main/
Facebook : https://www.facebook.com/medlib.kku/?ref=aymt_homepage_panel
Email: ussagij@kku.ac.th
โทร 043-363975, 043-363983

จากบรรณาธิการ  
 

ห้องสมุดขอแจ้งข่าวเรื่องการเปิดบริการล่วงเวลา ในวันจันทร์ –ศุกร์ นะคะ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป จะเปิดบริการเวลา 8.30-19.30 น. เท่านั้น ส่วนเสาร์ อาทิตย์ และห้องอ่าน 24 ชม. ยังเปิดบริการตามปกตินะคะ เพื่อประหยัดงบประมาณ และประหยัดพลังงานได้อีกด้วย

 

ด้วยความปรารถนาดี
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์


ข่าวห้องสมุด
 

 


 

ขณะนี้ ห้องสมุดกำลังปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ URL คือ library.kku.ac.th/mdlib นะคะ เพื่อให้การใช้งานสะดวกมากขึ้น หากต้องการกลับสู่เว็บไซต์เดิม คลิกปุ่ม เข้าใช้เว็บไซต์เดิม ก็ได้ ส่วนเมนู VPN จะอยู่มุมบนตรงกึ่งกลางเว็บไซต์ ให้หาง่ายขึ้น มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แจ้งได้ที่ mladda@kku.ac.th หรือ ussahgij@kku.ac.th ขอบคุณล่วงหน้าคะ

 

 

Red Book แบบออนไลน์

มาตามคำเรียกร้องแล้ว เข้าใช้งานภายใต้เมนู E-Book คลิกเมนู Red Book Online หากเรียกครั้งแรก ยังไม่ปรากฏเว็บไซต์ ให้ Refresh อีกครั้ง ก็จะสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ และเปิดอ่านหนังสือได้ ดังตัวอย่าง


 


ถ้าอยู่นอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อง Connect ผ่าน VPN ก่อน จึงจะเปิดอ่านได้ เนื่องจากบอกรับผ่าน IP ของมหาวิทยาลัยนะคะ


 

การเปิดบริการล่วงเวลา 

ห้องสมุดฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ห้องสมุดฯ จะเปิดบริการล่วงเวลาในวันจันทร์ – ศุกร์ จาก 16.30 – 19.30 น. เท่านั้น หากต้องการยืม-คืน หนังสือ ต้องยืมก่อน 19.00 น.  ทั้งนี้เพื่อประหยัดงบประมาณ และประหยัดพลังงานด้วย ส่วนวันเสาร์ – อาทิตย์ เปิดบริการเหมือนเดิมจ้า


สถิติการเข้าใช้ฐานที่ห้องสมุดบอกรับ

หลังจากห้องสมุดฯ ทำเว็บไซต์ใหม่ ทำให้ทราบจำนวนการเข้าใช้ฐานที่บอกรับแบบ Real Time เลยทีเดียว จึงทราบว่า ฐาน Expert Path มาแรงจริงๆ เข้าใช้งานถึง 34 ครั้ง แซง UpToDate แล้วนะคะ ส่วนวารสารออนไลน์ที่มีการใช้งานมาก คือ International Journal for Parasitology 53 ครั้ง วารสารบางชื่อไม่มีการใช้งานเลย (แล้วปีหน้าจะบอกรับต่อดีไหม) วารสารของ Elsevier เมื่อบอกรับแล้ว จะเลิกรับไม่ได้ มีการใช้งานน้อย เช่นกัน หากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อง Connect ผ่าน VPN ก่อนเข้าใช้งานทุกครั้งนะคะ


  


STATdx สำหรับการวินิจฉัยโรคทางรังสีวิทยาแบบออนไลน์

ซึ่งภาควิชารังสีวิทยา เสนอแนะมา และรอคอยอยู่ ขณะนี้กำลังขออนุมัติจัดซื้อ ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2560  สำนักพิมพ์ จะเปิดให้ทดลองใช้งาน หวังว่าจะมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ช่วยตอบข้อสงสัยในการอ่านฟิล์มเพิ่มขึ้นอย่าลืมบอกต่อและเข้าใช้งานกันเยอะๆนะคะการใช้งาน KKU Mail 

ท่านที่ต้องการใช้งาน KKU Mail แต่หาเมนูไม่พบ ให้เลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างที่ New Service คลิกปุ่ม SMART SERVICE  จะพบรูปซองจดหมาย (E-Mail) ที่ต้องการใช้งานทันที มีปัญหาในการใช้เว็บไซต์ใหม่ สอบถามเพิ่มเติมที่จุดบริการ One-stop service หรือโทร 63454 (043 363454) และ 63983 (043 363983)  ได้ตามเวลาที่ห้องสมุดเปิดให้บริการ


 


บุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา

วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2560 นางยุภาพร ทองน้อย นางดุจกานต์ สุวรรณธาร นางพิมญาดา วงศ์แสนแก้ว น.ส.เพ็ญศรี ฤทธิ์ชัย นางลัดดา มาหนู นายสัมผัส ม่วงสนิท และนายศุภชัย แก้วกงพาน เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ จังหวัดปราจีนบุรี และ จังหวัดระยอง จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 นางบุษกร อุสส่าห์กิจ นางยุภาพร ทองน้อย นางดุจกานต์ สุวรรณธาร นางลัดดา มาหนู และนายสวรรค์ หาแก้ว เข้าร่วมสัมมนาในวันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2560 นางดุจกานต์ สุวรรณธาร เข้าร่วมอบรม เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลที่ สกอ ,บอกรับจาก Book Promotion ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 เวลาเปิดบริการ

 

กรกฎาคม  2560

 

จันทร์ – ศุกร์    08.30-20.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์   10.00-16.00 น.
ยกเว้นวันที่  8 - 9 หยุดวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
วันจันทร์ที่  10  หยุดชดเชย
วันศุกร์ที่  28 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา / รัชกาลที่10

 

 

สิงหาคม  2560

      

จันทร์ – ศุกร์    08.30-20.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์   10.00-16.00 น.
วันเสาร์ที่ 12     หยุดวันแม่แห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 14 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

 

 

กันยายน  2560

 

จันทร์ – ศุกร์    8.30-20.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์  10.00-16.00 น.                   
                              
                          

 หมายเหตุ : พื้นที่นั่งอ่าน 24 ชั่วโมง เปิดให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

 

 

 

สาระน่ารู้  
 

 

   

KKUML โฉมใหม่@library.kku.ac.th/mdlib


โดย บุษกร อุสส่าห์กิจ

เวลาผ่านไปอะไรๆ ก็ต้องเปลี่ยน ดังนั้นคุณลัดดา มาหนู จึงนำสิ่งที่คุณธีรยุทธ บาลชน ได้พัฒนาขึ้นมาใช้กับเว็บไซต์ของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มข. บ้าง URL ใหม่คือ library.kku.ac.th/mdlib มีโฉมใหม่ดังนี้ด้านบนสุดของเว็บไซต์ มีเมนู VPN คลิกเข้าไปเพื่อดูวิธีการติดตั้ง VPN ให้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลเมื่ออยู่นอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ เมนูบนขวามือสุดกลับไปเว็บไซต์เก่า ต่อมาจะเป็นหน้าแจ้งความเคลื่อนไหวของห้องสมุด เช่น เวลาเปิด-ปิด บริการต่างๆ แนะนำฐานข้อมูลที่น่าสนใจ บริเวณกลางจอภาพจะเป็นเมนูการค้น One Search, WebOPAC, Books/Thai Journals, Renew (การยืมต่อออนไลน์) E-Resources (แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ) เลื่อนไปด้านล่างจะพบว่ามี E-Journals, E-Books และ Databases ดังนี้E-Journals เมื่อต้องการค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดมีให้บริการคลิก more จะพบวารสารเป็นชื่อ และฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ดังนี้คลิกเข้าสู่ชื่อวารสารหรือฐานข้อมูลวารสารที่ต้องการได้ทันทีกรณีค้นชื่อวารสารหรือฐานข้อมูลที่ต้องการไม่พบ คลิกลูกศร ระบบจะจัดเรียงตามตัวอักษรจาก A-Z ให้ทันที นอกจากนี้ยังค้นในฐาน One Search หรือ PubMed แล้ว Link มายังบทความที่ต้องการได้เช่นกัน

E-Books คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งเป็นชื่อเรื่องทีละชื่อ หรือฐานข้อมูล เช่น ฐาน Access Emergency Medicine ฐาน Access Medicine ฐาน Books@OVID ฐาน Clinical Key และหนังสือ Red Book ดังนี้เป็นต้นตัวอย่างฐาน E-Books ดังภาพDatabases คือ ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ เช่น Cochrane Library ฐาน PubMed, Scopus, Web of Science, MICROMEDEX และ UpToDate เป็นต้นเมื่อคลิก more จะพบฐานต่างๆ ดังนี้นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลเฉพาะสาขาอีกมากมาย สามารถเข้ามาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ต้องเข้าผ่าน VPN ก่อนจึงจะอ่าน Full Text ได้ มีปัญหาหรือข้อเสนอแนะสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 63454 หรือ 63983 (043 363454, 043363983) หรือที่ E-mail : mladda@kku.ac.th กับ ussahgij@kku.ac.th

 

 

เอกสารอ้างอิง

ที่มา : The Medical Library, Faculty of Medicine, Khon Kaen University [internet]. 2017. [อ้างเมื่อ 12 กรกฎาคม 2560]. จาก http://library.kku.ac.th/mdlib

 

 

 

 

 

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่  
 

 Healthfinder

 

ขอแนะนำเว็บไซต์ Healthfinder ที่ให้ข้อมูลเปรียบเสมือนในแต่ละแผนกของโรงพยาบาลที่พร้อมจะให้คำปรึกษากับคนไข้ได้ในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงทันตกรรม นอกจากนั้นภายในเว็บไซต์ยังเก็บผลงานด้านการแพทย์จากทั่วทุกมุมโลก เปรียบได้กับห้องสมุดด้านการแพทย์แบบออนไลน์ คุณสามารถเข้ามาค้นเรื่องราวของสุขภาพได้ทั่วโลก โดยทางเว็บไซต์จะมีการเชื่อมโยงเข้ากับระบบฐานข้อมูลด้านการแพทย์ขนาดใหญ่จากทั่วทุกมุมโลก

ผู้สนใจสามารถเข้าไปค้นคว้าข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตาม URL ด้านล่างนี้ค่ะ

http://www.healthfinder.gov/


 

รายงานโดย นางดุจกานต์ สุวรรณธาร

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ  
 

 

หนังสือภาษาไทย

 

กุมารเวชศาสตร์

การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / [สำนักงานสถิติแห่งชาติ ... และอื่น ๆ]. [กรุงเทพฯ : สำนักงาน], 2559.
Call No. WS113 ร451ส 2558-59

 


ภาษาและวรรณคดี

ศาสตร์แห่งศัพท์ภาษาอังกฤษ / รีดเดอร์ส ไดเจสท์ จัดทำร่วมกับ Stuart B. Flexner ; [คณะผู้แปล นพมาส แววหงส์ ... และคนอื่น ๆ]. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2549.
Call No. PE1449 ศ371 2549

 

 

เภสัชวิทยา

คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ : ยาที่ใช้ทางทันตกรรม = Thai National Formulary 2016 drugs used in dentistry / โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาสาขาทันตกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. [กรุงเทพฯ] :  สำนักงานประสานการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา, 2560.
Call No. QV55 ค695ท 2560

คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ : ยาที่ใช้ทางวิสัญญีวิทยาและการระงับปวด = Thai National Formulary 2016 of anesthetics and pain medication / โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาสาขา วิสัญญีวิทยาและการระงับปวด. พิมพ์ครั้งที่ 1. [กรุงเทพฯ] : สำนักงานประสานการพัฒนาบัญชี ยาหลักแห่งชาติ กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2560.
Call No. QV55 ค695ว 2560

 ประมวลศิลาจารึกตำรายาวัดราชโอรสาราม : ฉบับรวมศิลาจารึก 5 แผ่น ที่ทำแทนแผ่นที่สูญหาย / ศุภชัย ติยวรนันท์ และ ชยันต์ พิเชียรสุนทร. พิมพ์ครั้งแรก. ขอนแก่น : พิพิธภัณฑ์เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
Call No. QV738.JT3 ศ683 2559

 

 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

Acute coronary syndrome / [บรรณาธิการ] ทนงศักดิ์ เกียรติชูสกุล, บูรพา ปุสธรรม, ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร.ขอนแก่น : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
Call No. WG300 อ112 2560

 

 

รังสีวิทยา

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ; [บรรณาธิการ รัชนี จันทร์เกษ, ยงศักดิ์ ตันติปิฎก, สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์]. พิมพ์ครั้งที่ 1. [นนทบุรี] : กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย, 2560.
Call No. WB537 ก523 2560 ล.3

ความรู้พื้นฐานด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ : สารเภสัชรังสี / มนตรี ตั้งใจ. พิมพ์ครั้งที่ 2. [เชียงใหม่] : ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560. 
Call No. WN440 ม151ค 2560

 

 

เวชปฏิบัติทั่วไป

การแพทย์ทางเลือก : บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ = Alternative medicine : the scientific basis /อมร เปรมกมล, ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, เทวัญ ธานีรัตน์. พิมพ์ครั้งที่ 1. [ขอนแก่น] : ภาควิชาเวชศาสตร์ ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560.
Call No. WB903 อ274 2560

อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 10 / บุษยามาส ชีวสกุลยง, ชัยยุทธ เจริญธรรม บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 1.เชียงใหม่ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559.
Call No. WB115 อ6415 2559 ล.10


สาธารณสุข

รีดเดอร์ส ไดเจสท์เมนูนี้อร่อยดีมีสุขภาพ : สูตรอาหารนานาชาติกว่า 250 สูตร ที่มีรสชาติอร่อยล้ำและดีต่อสุขภาพของทุกคน / บรรณาธิการประจำฉบับ: อุทัยวรรณ วิสุทธากุล. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ :รีดเดอร์ส ไดเจสท์, 2552.
Call No. WA695 ร495 2552 

สุขภาพคนไทย 2560 / [คณะผู้จัดทำ : ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ... และคนอื่น ๆ]. นครปฐม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560.
Call No. WA540.JT3 ส743 2560
โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
หูชั้นใน = The inner ear / บรรณาธิการ ขวัญชนก ยิ้มแต้. พิมพ์ครั้งที่ 1. ขอนแก่น :|bภาควิชาโสต ศอนาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560.
Call No. WV250 ห618 2560

หนังสือนวนิยาย
อสูรน้อยในตะเกียงแก้ว / โสภี พรรณราย. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ : บิวตี้บุ๊ค, 2553.
Call No. นว ส988อส

 

 แนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ  
 

 

English Books


 

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ  
 

JOURNALS

Advances in Surgery  

Title
Publisher

Frequency

Library has

Online

:
:
:
:
:

Advances in Surgery
ClinicalKey
Year  
V.14 - (2007-)
http://bit.ly/2sGC0nO                                           

 


       

 

The American Journal of Surgery

 
Title
Publisher
Frequency
Library has
Online

:
:
:
:
:

The American Journal of Surgery
ClinicalKey
Monthly
V.193- (2007- )
http://bit.ly/2ujDjv1

         
cov200h
 

Title
Publisher
Frequency
Library has
Online

:
:
:
:
:
Annals of Thoracic Surgery
ClinicalKey
Monthly
V.83 - (2007-)
http://bit.ly/2skRkr4

จุลสาร  
 


จุลสาร 
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดพิมพ์
ปีพิมพ์
จำนวนหน้า
หมวดหมู่
เนื้อหา
:
:
:
:
:
:
:

วิเชียร ศรมุนินทร์นิมิต
ทำความรู้จักกับยาเคมีบำบัด
กรุงเทพฯ : มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
2554
58 หน้า : ภาพประกอบ
DOC QZ ท399
แนวทางในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วยเข้าใจและปฏิบัติตน อย่างถูกต้องเมื่อได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้ นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาทางเลือกอื่นให้เป็นความรู้เพื่อป้องกัน การหลอกลวงด้านการรักษาด้วย

         

 
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดพิมพ์
ปีพิมพ์
จำนวนหน้า
หมวดหมู่
เนื้อหา

:
:
:
:
:
:
:

วนิดา พิมทา, สมภพ พระธานี, จิตอารีย์ ตันติยาสวัสดิกุล
คู่มือประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคหัวใจ : หลอดเลือดหัวใจ
ขอนแก่น : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ฝ่ายการพยาบาล
2554
32 หน้า : ภาพประกอบ
DOC WG ว169
เป็นคู่มือที่ให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปให้ทราบถึงสาเหตุ อาการ วิธีการรักษา รวมทั้งการดูแลตนเอง และวิธีการป้องกัน ตนจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้สนใจสามารถอ่านทำความเข้าใจได้ง่าย เนื้อหาของคู่มือสั้นและกระชับ แต่ครอบคลุมรายละเอียดครบถ้วน

         

pic_Page_1

 
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดพิมพ์
ปีพิมพ์
จำนวนหน้า
หมวดหมู่
เนื้อหา

:
:
:
:
:
:
:

 

กรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ
กินคลายโรคความดันเลือดสูง
หมอชาวบ้าน
2553
32 หน้า : ภาพประกอบ
DOC WK ก152
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย อาการ การตรวจวินิจฉัยโรคความดันเลือดสูง รวมทั้งแนวทาง ในการดูแลผู้เป็นความดันเลือดสูง และแนะนำอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคดังกล่าว

 

 

 

 

 

สถิติห้องสมุด  
 
 

เมษายน 2560

 

1.

ผู้เข้าใช้ห้องสมุด

1.1 ในเวลาราชการ

9,085

5,253

คน

คน

 

       1.1.1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5,120

คน

 

           (1)  อาจารย์

           (2)  นักศึกษา

           (3)  บุคลากร                         

139

4,370

611

คน

คน

คน

 

       1.1.2 บุคคลภายนอก

133

คน

 

           (1)  ใช้บริการอื่นๆ

82

คน

 

           (2)  ถ่ายเอกสาร

1.2  นอกเวลาราชการ

       1.2.1 บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

           (1)  อาจารย์

           (2)  นักศึกษา

           (3)  บุคลากร               

       1.2.2 บุคคลภายนอก

            (1) ใช้บริการอื่นๆ

            (2) ถ่ายเอกสาร

1.3  บริการพื้นที่นั่งอ่าน 24 ชั่วโมง

51

1,947

1,878

297

51

389

69

39

30

1,885

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

2.

ทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการ

 

 

 

2.1  หนังสือ (ฉบับพิมพ์)

46,555/71,377

ชื่อเรื่อง/เล่ม

 

     2.1.1  ภาษาไทย   

     2.1.2  ภาษาอังกฤษ

18,335/31,438

ชื่อเรื่อง/เล่ม

 

28,220/39,939

ชื่อเรื่อง/เล่ม

 

2.2  วารสาร (ฉบับพิมพ์)

 

 

 

2.2.1  ภาษาไทย   

2.2.2  ภาษาอังกฤษ

2.2.3  เย็บเล่มภาษาไทย   

2.2.4  เย็บเล่มภาษาอังกฤษ

371

ชื่อ

 

717

ชื่อ

 

2,618

เล่ม

 

23,674

เล่ม

 

2.3  โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5,167

รายการ

 

2.3.1  เทปบันทึกเสียง

2.3.2  วีดิทัศน์

2.3.3  สไลด์

2.3.4  แผนที่       

2.3.5  ภาพ/โปสเตอร์

2.3.6  CD-ROM

2.3.7  CAI

1,662

ม้วน

 

550

ม้วน

 

97

ชื่อเรื่อง

 

13

แผ่น

 

208

แผ่น

 

2,437

ชื่อเรื่อง

 

200

ชื่อเรื่อง

 

2.4  ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์   

43

ฐาน

 

      2.4.1  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (eJournals)

      2.4.2  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks)

      2.4.3  ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Databases)

19/6,830

ฐาน/ชื่อ

 

12

ฐาน

 

12

ฐาน

3.

บริการให้ยืม

1,868

รายการ

 

3.1  หนังสือ

1,842

เล่ม

 

3.2  วารสาร

2

ฉบับ

 

3.3  โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.4  Power Bank

 

4

3

 

รายการ

ครั้ง

 

4.

บริการสืบค้นจากเว็บไซต์ห้องสมุด 

11,211

ครั้ง

รายการ

รายการ

รายการ

5.

บริการยืมระหว่างห้องสมุด        

31

 

5.2  ให้ยืม

5.2  ขอยืม

14

 

1