:: ห้องประชุม 3A (5310) จำนวน 37 ที่นั่ง ::


ประชุมเรื่อง : 
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และประชุมความก้าวหน้างานวิจัย MRC
จำนวนผู้เข้าประชุม (คน) : 
20
วันที่ใช้ห้อง : 
14/09/2560
ช่วงเวลาที่ใช้ : 
08:00 - 16:00 น.
กลุ่มงาน/หน่วยงาน : 
หมายเหตุ : 
1.หากต้องการจองห้องนอกเวลาราชการ 08.30-16.30 น. *กรุณาทำหนังสือบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติจากฝ่ายวิจัย หรือ โทร.63355 2. สำหรับบุคลภายนอกหากต้องการจองประชุม *กรุณาทำหนังสือบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติจากฝ่ายวิจัย หรือ โทร.63355
สถานะ : 
อนุมัติ
ผู้จอง : 
วัน/เวลาที่จอง : 
12/09/2017 16:28:47