:: ห้องประชุม 1 (5102) จำนวน 54 ที่นั่ง ::


ประชุมเรื่อง : 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์อนามัย ขอนแก่น
จำนวนผู้เข้าประชุม (คน) : 
25
วันที่ใช้ห้อง : 
14/09/2560
ช่วงเวลาที่ใช้ : 
08:30 - 12:00 น.
กลุ่มงาน/หน่วยงาน : 
หมายเหตุ : 
1.หากต้องการจองห้องนอกเวลาราชการ 08.30-16.30 น. *กรุณาทำหนังสือบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติจากฝ่ายวิจัย หรือ โทร.63355 2. สำหรับบุคลภายนอกหากต้องการจองประชุม *กรุณาทำหนังสือบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติจากฝ่ายวิจัย หรือ โทร.63355
สถานะ : 
อนุมัติ
ผู้จอง : 
วัน/เวลาที่จอง : 
05/09/2017 16:39:52