:: ระเบียบและวิธีการใช้ระบบงาน ::
:: 1. ท่านจะต้องทำการล็อกอิน (Login) เข้าสู่ระบบก่อน เมื่อจะทำการจองใช้ห้อง
::2. หากท่านยังไม่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบกรุณาทำการลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้ระบบ
::3. หลังการใช้ห้องประชุมทุกครั้ง ขอความร่วมมือในการจัดเก็บโต๊ะและเก้าอี้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามรูปแบบเดิมทุกครั้ง
::4. ขอเบิก - คืนกุญแจห้องประชุม ที่สำนักงานฝ่ายวิจัย ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร ก่อนเริ่มการประชุมอย่างน้อย 1/2 ชั่วโมง และส่งคืนภายในวันที่ขอเบิกกุญแจ หากพ้นกำหนด ฝ่ายวิจัยจะปรับเป็นเงินจำนวน 100 บาท/วัน เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องแจ้งให้ฝ่ายวิจัยทราบล่วงหน้า
::5. ก่อนเริ่มการประชุม ขอให้ทดสอบอุปกรณ์ในการประชุม เช่น คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน เครื่องเสียง จอโปรเจคเตอร์ เป็นต้น กรณีไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง สามารถติดต่อ หน่วยโสตทัศนศึกษา (Tel. 63682)
::6. เมื่อทำการจองห้องประชุมเสร็จแล้วกรุณาตรวจสอบสถานะการจองห้อง ภายหลังจากการจอง 1 วัน
::7. เมื่อต้องการยกเลิกวันจอง กรุณายกเลิกการจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
::8. เมื่อเลิกใช้ห้องประชุมขอความร่วมมือให้ปิดอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าทุกชนิด ปิดเบรกเกอร์บนผนังห้อง ปิดและล็อคห้องประชุมให้เรียบร้อยทุกครั้ง
::9. หากมีข้อสงสัย หรือปัญหากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ระบบ โทร.63355 หรือ 67057
::10. การจองอนุญาติให้จองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน
::11. หากพบการใช้งานที่ไม่ถูกวิธีทั้งขณะนั้น และหลังใช้งาน ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
::12. กรณีการจัดประชุมโดยภาคเอกชนจากภายนอก จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้งานห้องประชุมคณะแพทย์ ฉบับที่ 37/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมหรือห้องบรรยาย คณะแพทยศาสตร์ ที่ต้องนำส่งค่าใช้ห้องประชุมแก่คณะแพทย์
::13. ฝ่ายวิจัยขอสงวนสิทธิ์ ในการรายงานความประพฤติอันไม่พึงประสงค์ในการใช้ห้องประชุม หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ให้แก่ผู้บังคับบัญชา อาจารย์ที่ปรึกษาของผู้จองใช้ห้องประชุมทราบ และหากยังเกิดเหตุการณ์เดิมขึ้นอีก ฝ่ายวิจัยจะปรับผู้ไม่มีความรับผิดชอบเป็นเงิน จำนวนครั้งละ 100 บาท โดยนำเข้าเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจัดซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองในการใช้ห้องประชุมต่อไป
::14. กรณีที่มีการนำอาหารเข้ามาในห้องประชุม ทั้งในและนอกเวลาราชการ ผู้ใช้งานควรดูแลรับผิดชอบหรือกำชับให้แม่บ้านประจำชั้น เก็บกวาดเศษอาหารให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันหนูและสัตว์ไม่พึงประสงค์