Username Registerภาควิชาหน่วยงาน

By admin admin Date 2014-09-08 21:52:24

ภาควิชา

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาจักษุวิทยา
ภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาควิชานิติเวชศาสตร์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาชีวเคมี
ภาควิชาปรสิตวิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
ภาควิชาสรีรวิทยา
คลังเลือดกลาง

หน่วยงาน

งานนโยบายและแผน
งานพัสดุ
งานสารสนเทศ
งานวิเทศสัมพันธ์
งานบริการการศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยอาคารและสถานที่
หน่วยบริการที่พักอาศัย
สำนักงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อ